Verlenging periode geen diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

Ons besluit over het niet samen kunnen komen op zondag loopt t/m half januari, waarbij 16 januari sowieso al was ingeroosterd als ‘geen dienst’.
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond dienen wij een nieuw besluit te nemen.
Wij blijven de lijn volgen van wat geldt voor de culturele sector en dat betekent dat wij deze periode gaan verlengen t/m 23 januari.
Een herstart op 30 januari is afhankelijk van de persconferentie van 25 januari.

Op 16 januari is er een YouTube-programma vanaf 10.30 uur, thema: “Paulus in gevangenschap”. Voor zondag 23 januari wordt ook een programma voorbereid vanaf 10.30 uur en eveneens op 30 januari in het geval dat in de persconferentie van 25 januari geen verdere versoepelingen worden aangekondigd.
De op 30 januari na de dienst geplande lezing ‘Een bewoonbare aarde’ van Gerard Gerritse wordt voorlopig doorgeschoven naar 13 maart. In de hoop dat het dan wel kan.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Brief Franck Ploum ‘oud en nieuw’ + YouTube-uitzendingen

Beste gemeenteleden,

Zie hierbij een brief van onze voorganger Franck Ploum.

Op zondag 2 januari kunt u vanaf 10.30 uur op het YouTube-kanaal van de Ekklesia Breda kijken (en terugkijken) naar een viering rond het feest van ‘driekoningen’. Er is in het evangelie sprake van een botsing tussen heersende wereldorde en nieuwe wereldorde, tussen oud koningschap en nieuw koningschap. Dit wordt verbeeld in het geboorteverhaal dat de evangelist Mattheus ons vertelt. Een viering/programma met tekst, muziek, beeld en liederen.

Op zondag 9 januari eveneens weer vanaf 10.30 uur een YouTube-programma. Thema ‘Veelkleurig en inclusief’ rond het slot van de brief van Paulus aan de Romeinen.

Zondag 16 januari is afhankelijk van de persconferentie van half januari.
Onder voorbehoud: vanaf 10.30 uur YouTube-uitzending. Thema ‘In gevangenschap’ rond de brief van Paulus aan Filemon.

De programma’s zijn ook te volgen via onze eigen website.

Ook namens de kerkenraad een goede jaarwisseling en vrede en alle goeds voor 2022 gewenst!

Ben Hoexum, scriba

Kerstviering op (zoom)afstand + 2 andere mededelingen

Beste gemeenteleden,

Nu we geen kerstviering in de kerk kunnen hebben zijn wij blij dat we mee kunnen doen aan een kerstviering op afstand. Zie hieronder het bericht van de Ekklesia Breda, waar Franck Ploum dus ook voorganger is. Deze viering is vrijdagavond om 20.30 uur en wordt uitgezonden met behulp van ‘Zoom’. U kunt zich hiervoor aanmelden zoals hieronder aangegeven en u ontvangt dan later een mail met nadere informatie. Op vrijdagavond rond de klok van 19.30 uur wordt een link toegezonden om mee te kunnen doen aan Zoom. Het zoomkanaal staat open vanaf 20.00 uur. Een zoom-uitzending kan niet op een later tijdstip worden teruggeluisterd en -gekeken.
Indien u hiervan geen gebruik gaat maken dan is het ook mogelijk dat wij de teksten van Franck aan u doorzenden. Laat het maar weten!

Op 2 en 9 januari zullen er weer YouTube-programma’s zijn; later meer hierover.


We hebben twee droevige berichten ontvangen:
* Vorige week is in Thailand overleden Anton Deurloo. Anton is 81 jaar geworden. Na zijn vertrek naar Thailand enkele jaren geleden is Anton lid van onze gemeente gebleven. Wij hebben Anton als een betrokken gemeentelid ervaren. Hij is administrateur van het Gemeentewerkfonds geweest. Wij hebben tot op dit moment geen informatie over een eventuele afscheidsbijeenkomst.
* Afgelopen zaterdag is dr. Eric Cossee overleden op de leeftijd van 77 jaar. Hij kwam 40 jaar lang trouw één tot meerdere keren per jaar naar Zierikzee en was zeer verknocht aan de Gasthuiskerk. Op 26 september jl. was hij onverwacht aanwezig in de dienst, waarin Herman Meijburg voor de laatste keer voorging. Spontaan werd het dus een dubbel-afscheid. Het heeft Eric, die toen al enige tijd ziek was, erg goed gedaan.
De uitvaart is a.s vrijdag om 10.30 uur. Te volgen via de livestream van de Remonstrantse kerk Rotterdam.

De kerkenraad wenst iedereen goede kerstdagen, …. anders dan gehoopt ….

Met vriendelijke groet,

Ben Hoexum, scriba

Zoom-kerstviering 24 december Ekklesia Breda
Op vrijdag 24 december is er een kerstviering via zoom. De viering begint om 20.30 uur en al ongeveer 45/60 minuten duren. Het zoomkanaal staat open vanaf 20.00 uur. En voor wie wil is er na afloop gelegenheid om samen na te praten in een zogenoemde breakout room.
Tijdens de zoomviering staan we stil bij geboorte en hergeboorte. Het gaat over Jezus, toen en daar. En over ons, hier en nu. Telkens weer, in iedere tijd opnieuw, worden mensen opgeroepen om opnieuw geboren te worden in de richting van goed leven voor allen. Het kerstverhaal klinkt, er is tekst en muziek.

Wij nodigen u allen van harte uit om een kaars (al dan niet in beeld) klaar te hebben staan, die u tijdens de viering kunt ontsteken. Ook kan via het aanmeldformulier een korte voorbede of namen ter gedachtenis worden doorgegeven. Deze zullen in de viering een plek krijgen.

Aanmelden Ekklesia Breda
Klik op de onderstaande knop om u aan te melden. LET OP: U ontvangt geen bevestiging meer per e-mail. Indien u op uw scherm de melding krijgt dat uw aanmelding is ontvangen, is uw aanmelding geslaagd.

Na aanmelding via onderstaande link, ontvangt u donderdag 24 december een link die u naar de viering leidt. De zoom is vanaf 20.00 uur geopend. Vult u alstublieft voor elke deelnemer met een eigen device (computer, laptop, tablet) een apart formulier in. Iedereen die zich aanmeldt krijgt donderdag ook nog instructies en verdere invulling via de mail toegestuurd.

Geen diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

Velen van u hebben waarschijnlijk de persconferentie gezien over de nieuwe coronamaatregelen. Nederland gaat opnieuw ‘op slot’. Kerken volgen over het algemeen steeds de maatregelen die er voor de cultuursector gelden. Zo hebben wij als gemeente het ook steeds gedaan. Nu theaters, bioscopen en musea alle moeten sluiten betekent dit dat wij voorlopig geen diensten/vieringen zullen houden.
Vanaf zondagmorgen 19 dec. vervallen onze samenkomsten t/m half januari.

Zodra er weer iets is te melden zullen wij u op de hoogte houden.

Met een somber gemoed verzenden wij dit bericht. Toch verliezen wij niet de hoop. In deze laatste adventsweek durven wij vertrouwen op het licht, dat met kerst door de duisternis heen breekt. In solidariteit met elkaar kan een ‘stille kerst’ een stem geven aan ons verlangen naar sprankeltjes licht.

Met vriendelijke groet,namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Zondag 12 december 2021

Derde adventszondag. Wat verwachten wij? Hoe verlangen wij naar kerst? Volop licht en gezelligheid met familie of vrienden? Niets mis mee zo lang het daar niet bij blijft. Kennen wij ook een verlangen naar iets dat in ons kan worden geboren? Iets dat ons richting geeft? Voorganger Franck Ploum neemt ons mee naar de messiasbeelden in de bijbel. Deze zijn niet eenduidig. In de joodse traditie heeft de messiasfiguur een sterk politieke en maatschappelijke connotatie. In de vier evangeliën gaat het vooral over de lijdende messias. De profeet Jesaja spreekt niet over Jezus, profeten voorspellen niet, zij kennen de geschiedenis. Met een scherp oog laten zij zien wat de consequenties zijn van gedrag: opbouw vanuit onrecht zal vanuit onrecht ondergaan. En aardse heersers kunnen een schakel zijn om recht te doen. Als Babel ten val wordt gebracht in de 6de eeuw voor onze jaartelling keren minderheden terug naar hun plaats van herkomst (uit puur strategische overwegingen van macht- hebbers wordt er recht gedaan aan humaan leven, terug naar huis, herstel van Jeruzalem). Jezus en de profeten leven in elkaars verlengde. Een lijdende dienstknecht met zachte compassie. Kunnen we afstand nemen van onze fantasie over een redding van buitenaf? Zien we de ‘tegenkracht’ die in ons geboren kan worden? Soms heb ik daar iets of iemand voor nodig, die mij niet kent. Zoals je door een lied, gedicht, boek of film geraakt kunt worden: ‘dit gaat over mij’. En misschien gaat het ook over mij als we hier de drempeltekst van deze viering citeren:

“R. Jehosjua vraagt aan de profeet Elia:
Waar is de komende Messias, tot hij komt?
Hij is reeds op aarde. Hij is nabij.
Waar is hij dan?
Hij is buitengesloten uit de stad en houdt verblijf onder de andere buitengeslotenen en zieken bij de stadspoort.
Waarom komt hij niet binnen?
Hij komt pas als men naar zijn roepstem hoort”.

(De legende van de Messias aan de poort van Rome, 1ste helft 3de eeuw n.Chr.)

Zondag 5 december 2021

Zwart en wit maken geen deel uit van ons kleurenspectrum. Hoewel ‘zwart’ in onze samenleving allerlei negatieve associaties oproept kent de bijbel zwart als een natuurlijke kleur. Denk maar aan het zwarte en witte paard in de Openbaring van Johannes en aan het verhaal van Jakob bij oom Laban over gespikkelde, gevlekte en zwarte geiten en schapen. “Dat zal mijn loon zijn”, zo spreekt Jakob tot Laban. Zwart roept associaties op met de heftige problematiek van corona met het begrip ‘code zwart’ en met de persoon, die helemaal verbonden is/was met de datum 5 december. In de bijbel is zwart een symbool voor lijden, dood, rouw en niet voor zonde (scharlakenrood en purper). Veelkleurigheid hoort bij Maria. In protestantse kerken verschuift de aandacht naar de rol van Maria in positieve zin. In de overdenking van ds. Dinie Eerland wordt de bijzondere ontmoeting met haar oudere nicht Elisabeth gezien als een ontmoeting van generaties, waarbij ontvankelijkheid en naar elkaar luisteren zo verbindend werken. In alle eenvoud vragen durven stellen. Open staan voor wat je kunt ontvangen. Dan kan het anders gaan met de pijn van ‘zwart’ van vandaag. De pijn van mensen in familiegeschiedenis, slavernij, racisme, arbeidsmigratie (‘ze willen wel mijn handen, maar niet mijn hoofd’). De kleur wit staat voor reinheid, puurheid, ook in de bijbel. Hoe anders is het door de eeuwen heen geworden, waarbij met name in Europa het ‘witte denken’ vaak betekent ‘wij weten hoe het moet’. Maria laat ons na op welke wijze wij met het ‘alledaagse’ om kunnen gaan.

Zaterdag 25 december 2021

Zaterdag 25 december 2021
9.30 uur: de heer Franck Ploum, met medewerking van klarinetensemble ‘Kwartezz’
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters
Het thema van de kerstviering is ‘Hergeboorte’

Franck schrijft: “Met kerst vieren we niet zozeer de geboorte van Jezus, eerder proberen we onszelf weer te enten op de levensweg die Jezus ging. In die zin zou je kunnen zeggen dat het met kerst eerder gaat om onze eigen hergeboorte dan om de geboorte, ooit, van de man die zo velen tot beeld en voorbeeld is geworden. Als we niet opletten blijft het een verhaal van toen en daar. In plaats daarvan worden we uitgenodigd om het verhaal in onszelf geboren te laten worden. We zingen het uit, we horen verhalen van nieuw begin en terugkeer van het licht. En we horen over geboorte en hergeboorte in ons. We lezen uit Romeinen 8, Lukas 2 en Johannes 1”.