Voorwoord Gastvrij juni, juli en augustus 2021

Beste gemeenteleden,

Moest ik u in de vorige editie van ons gemeenteblad nog melden dat ons land geregeerd werd door het coronavirus, nu, half mei, kan ik toch met groeiend vertrouwen melden dat onze regering het beleid zelf weer stukje bij beetje overneemt. De vaccinaties lijken hun vruchten af te werpen, opnames in ziekenhuizen nemen af. De coronamaatregelen zijn per 19 mei versoepeld, er wordt steeds meer mogelijk, steeds meer terug naar “hoe het vroeger was“. Onze kerkdiensten zijn inmiddels ook weer hervat, zij het nog met enkele beperkende maatregelen. De leeftijd van onze vaste kerkgangers staat er garant voor, dat (bijna) iedereen de 2 prikken gehad heeft. We mogen dus uitgaan van veilige bijeenkomsten. Dat neemt niet weg dat de overheidsvoorschriften ook zo weer aangescherpt kunnen worden, en uiteraard volgen wij die regels dan weer op.
In het rooster vindt u de gegevens over de komende diensten. Verder weer de gebruikelijke informatie uit de gemeente en vooruitblikken van Franck.

De kerkenraad hoopt u allen in goede gezondheid te ontmoeten in onze diensten tijdens de zomerperiode. Vakanties naar verre streken zitten er vooralsnog niet in, maar ook in ons mooie Zeeland is het goed toeven.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een prachtige zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Dirk Groenendijk, voorzitter

Zondag 30 mei 2021

De Hebreeuwse bijbel, het Oude Testament, kent drie afdelingen: de Thora (wordingsgeschiedenis en bevrijding/uitleiding), de Profeten (reflectie hierop met richtinggevende en waarschuwende woorden) en de Geschriften. Hierin wordt verteld hoe alles een plek krijgt in het dagelijkse leven van mensen. De geschriften beginnen met 150 psalmen en staan in het hart van de Hebreeuwse bijbel. Klagen, smeken en lofzang wisselen elkaar af. Dit komt dichterbij ons zelf met de woorden uit de overdenking: “Wij komen er allemaal in voor, dat wil zeggen, ieder van ons kan zich erin herkennen. Net als bij het lezen van een goed boek, of het zien van een goede film, kan het je zomaar overkomen dat je ontdekt: dit gaat over mij! Dit ben ik. Mijn leven, mijn verhaal is al gekend, nog voor ik werd geboren”. Op deze zondag beginnen we met een vieringenserie over de psalmen. Psalm 1 en 2 staan nu centraal? Hoe word ik een goed mens? Psalm 1 in de hertaling van Huub Oosterhuis begint met ‘Goed is dat je niet doet wat slecht is’. Dat geeft stof tot nadenken, kiezen tussen wat deugt en niet deugt. Elke dag maken wij keuzes. In psalm 2 komt de naar ‘goed’ zoekende mens erachter dat er niet altijd stromen levend water voor haar of hem staan te wachten, maar dat heersers en machthebbers de eenvoudige individuele mens als speelbal gebruiken. Dit kan leiden tot onverschilligheid en dat is koren op de molen van de despoten zegt psalm 2. We willen boven deze onverschilligheid uitstijgen met dit fragment uit de overdenking: “Wie is die mens waarin de Ene neerdaalt? Tja, we denken onmiddellijk aan Mozes, die de lammeren zal weiden, zal bevrijden uit Egypte, uit angstland, uit benauwenis. We denken aan Jezus, de goede herder. Maar het is in ieder van ons in wie de hartstocht ademt! Jij leraar, jij timmermanszoon, jij schoonmaker, jij verpleegkundige, jij en ja ook jij!”

Tot slot: Een hartelijke groet aan alle lezers,

Ben Hoexum

Zondag 13 juni 2021

Zondag 13 juni 2021
09.15 – mw. Marianne Zandbergen, Middelburg
Collecten:
1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Marianne Zandbergen kiest als thema ‘ …worden als een kind…’. Korte inhoud: “Aartsvader Abraham is een bekende figuur uit het Oude Testament. Hij werd op vele schilderijen afgebeeld. Maar hoe was hij als vader voor zijn kinderen, beter gezegd zijn zonen? In het Oude Testament werd er met kinderen niet erg zachtzinnig omgesprongen. Dat is ook te lezen in het – aan koning Salomo toegeschreven – Bijbelboek Spreuken. Jezus daarentegen stelde dat we een voorbeeld konden nemen aan kinderen. Hoe gaan wij eigenlijk met kinderen om?” (Marianne Zandbergen).

Zondag 20 juni 2021

Zondag 20 juni 2021
11.00 – mw. Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters

“Het thema van de dienst op 20 juni is: volhouden.
Hoe houden wij de moed er in, in ons leven dat zich vaak kenmerkt door een tekort aan optimisme en vertrouwen. Hoe houden wij de hoop levend in een wereld vol honger en geweld? Een pasklaar antwoord op die vraag is er niet, misschien wel een richting er naar toe”

Zondag 27 juni 2021

Zondag 27 juni 2021
09.15 – dhr. Franck Ploum
Collecten: 1e Diaconie 2e Kerkrentmeesters

Vooruitblik 27 juni: In psalm 71 kijkt de mens terug op zijn of haar leven en overziet hoe het is gegaan. Er klinkt vermoeidheid en twijfel of het allemaal wel de moeite waard is geweest. Wat heeft dit leven met God onderweg opgeleverd? Wat is er van gebleven? Hoe is God ook tochtgenoot in dagen van ouderdom? De psalm beschrijft een menselijke levensweg en hoe God op die weg aanwezig of afwezig was of hoe God veranderd is gaande-de-weg.

Zondag 11 juli 2021

Zondag 11 juli 2021
09.15 – dhr. Franck Ploum

Vooruitblik 11 juli: Een geliefde psalm vol geborgenheid en intimiteit “uw schepping in hart en nieren, mijn gaan en staan zijn gekend”. Een psalm over hoe je je als mensen gedragen mag weten en hoe dat “geliefd en gekend zijn” je gaan en staan in het leven beïnvloedt. Tegelijk is het een psalm vol vragen: want wie ben ik? En kan ik mezelf wel kennen, laat staan dat een ander me door en door kent? Wat betekent dat: gekend zijn?

Zondag 22 augustus 2021

Zondag 22 augustus 2021
09.15 – dhr. Franck Ploum
Thema: Psalm 145 vrij

Vooruitblik 22 augustus: Richting het einde van het Boek der Psalmen, neemt de verwondering en de lofzang de overhand. Dat merken we ook in psalm 145. Een psalm over de vraag wie God dan wel mag zijn. Dat God er is, daar is geen twijfel meer over in deze psalm, de vraag is: hoe is God. In de berijming van Oosterhuis is God, barmhartig en vriend! Barmhartig is een eigenschap. Vriend is een plek die iemand heeft in je leven: geen hogehemelgod, geen machtige almacht, maar een barmhartige vriend! Dat moet bezongen worden, eeuw na eeuw.

Pinksterzondag 23 mei 2021

Er is een mooie link tussen het scheppingsverhaal en het verhaal van Pinksteren. Een nieuw begin, ‘in de beginne’ is te lezen als ‘in beginsel’. Niet de tijdsaanduiding, maar het uitgangspunt is het vertrekpunt: in woestheid en leegte ligt de oerkracht van de ademtocht (Ruach). Met Pinksteren komt er een kracht van buiten, citerend uit de overdenking: “We weten allemaal dat we diep in onszelf een bron van kracht hebben. We kunnen voor dingen warmlopen, we kunnen enthousiast worden over iets, we kunnen verliefd worden op iemand. Het gaat hier om eigen emoties en eigen gevoelens. Maar de opwinding, het enthousiasme en de verliefdheid worden opgeroepen door iets dat buiten onszelf ligt. Door een ander mens, door een situatie, door een confrontatie met onrecht of iets anders. De geestkracht zit in onszelf, maar wordt gevoed door dingen die buiten onszelf liggen”. Welke krachten raken ons en wat roepen ze op? Speelt God, die bevrijder is en levenskracht, een rol in wat ons ten diepste raakt? Breken we onze muren van vooroordelen af? Als ik mijn deur sluit voor mijzelf sluit ik daarmee ook vooral anderen buiten. Met de zin uit de overdenking: “Wanneer je mensen ommuurt, pest en treitert, het dagelijks leven onmogelijk maakt en steeds weer stukken van hun land ontneemt, moet je niet vreemd staan te kijken dat op een dag de onvrede geuit wordt in geweld” staan we midden in het voortdurende conflict tussen Israël en de Palestijnen. Hoe kan dit ooit omgevormd worden tot een oase van vrede? Het begin kan liggen in ieders leven zoals in de slotwoorden van de overdenking: “Vrede, solidariteit en humaniteit zijn niet naar de marge gedrongen, maar staan op de eerste bladzijde en kunnen daadwerkelijk geleefd worden in de omgang met elkaar.”r wilt verstaan. Dat verstaan speelt een grote rol in het Pinksterverhaal zoals we dat in het boek Handelingen van de Apostelen tegen komen. Ze verstonden elkaar, ondanks dat ze verschillende achtergronden en talen spraken. Het verhaal zegt niet dat de verschillen worden opgeheven, wel dat ze met de neuzen dezelfde richting in gingen staan. Welke richting is dat? De levensadem en de geestkracht die ‘van godswege’ geschonken wordt is een leven-schenkende en bemoedigende kracht die ons stuwt in de richting van bevrijding en een nieuwe omgang met elkaar.

Mailbrief mei’21

Lieve mensen,

Zondag is het zo ver, er mag weer gevierd worden in de Gasthuiskerk. Eindelijk kunnen we elkaar als Gemeente weer ontmoeten. Velen van ons hebben hier naar uit gezien. Het wekelijkse of regelmatige moment van bij elkaar komen en inspiratie opdoen uit bijbelse of andere religieuze en spirituele bronnen is voor veel mensen nog steeds een moment van bezinning en stilstaan bij de eigen levensweg.  Maar dat niet alleen. Het is ook een moment van ontmoeting, elkaar zien, van voelen dat je niet alleen staat. Het ervaren van gemeente-zijn is voor veel mensen verbonden met samenkomen.

December 2020 ging de boel op slot en nu, ruim 5 maanden later gaat de deur weer open. Een belangrijk moment. Niet alleen omdat het eindelijk weer mag, maar ook omdat het een signaal is dat we langzaam uit de crisis kruipen, langzaam, maar toch. Hopelijk kunnen we vanaf deze zondag de gesloten kerkdeur achter ons laten en groeien richting steeds meer vrijheden en uiteindelijk ook weer samen zingen en maaltijd vieren.

Op Pinksterzondag 23 mei mag ik weer als jullie voorganger in jullie midden zijn. Een mooi moment: feest van geestkracht en veerkracht, ademtocht die leven geeft. Dat we het voluit mogen vieren.

Voor de komende twee zondagen wens ik iedereen, onder leiding van Myrthe Leijdens en Dinie Eerland-van Vliet, hele inspirerende en goede samenkomsten toe.

Franck Ploum

Zondag 9 mei: welkom met regels

Beste gemeenteleden,

De zorgen rondom het coronavirus zijn nog niet voorbij. Toch zijn wij blij met het lichtpuntje dat we elkaar zondag weer kunnen zien in onze vertrouwde Gasthuiskerk. In het bericht van 26 april jl. hebben we aangekondigd dat we de afstands- en hygiëneregels blijven hanteren. Kent u ze nog? Het is bijna 5 maanden geleden dat we voor het laatst in de kerk waren. Het lijkt ons daarom nuttig om de regels opnieuw op een rijtje te zetten:

 • In- en uitgang via de oostelijke voordeur, Xenoszijde.
 • De zijdeur in het gangpad wordt niet gebruikt en blijft gesloten in verband met zo weinig mogelijk aanrakingen van deurklinken.
 • De garderobe wordt niet gebruikt.
 • Bij binnenkomen en verlaten van de kerk gebruiken we een mondkapje.
 • Er staat een desinfecterend middel op de tafels bij de ingang.
 • De namen van de kerkgangers worden afgevinkt op een lijst.
 • Huisgenoten kunnen bij elkaar zitten en de lege tussenruimte is 3 stoelen.
 • De lange rijen hebben grote tussenruimtes; zo veel mogelijk schuin achter elkaar zitten.
 • Bij plaats nemen wordt een ‘geeltje’ op de voorzijde van de stoel geplakt (de Gewone Wijkgemeente weet dan welke stoelen gereinigd moeten worden).
 • De lessenaar-microfoon kan gebruikt worden door één persoon, de ouderling van dienst en daarom zal de schriftlezing door de voorganger worden verzorgd.
 • Wij gebruiken geen liedboeken; de liederen zullen in de liturgie worden afgedrukt. Voorlopig zullen we nog niet allen samen zingen.
 • Wij zullen in mei en juni elke zondag onze 2 collectes bestemmen voor de diaconie en de kerkrentmeesters. Geen rondgang, maar een inzamelpunt bij de uitgang.
 • Voorlopig blijven de diensten/vieringen om 9.15 uur beginnen.

Het lijkt veel, maar door de ervaring in de nazomer en de herfst pakken we het vast wel goed op.

Wij verwelkomen u graag zondag!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba