Inleiding

Onze gemeente maakt deel uit van het brede verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Daarbinnen nemen wij wel een eigen positie in, aangaande geloofsovertuigingen, theologie en geloofsbeleving. Vanuit een vrijzinnige levenshouding kiezen we ervoor om – met respect voor de traditie en wortels waaruit wij voortkomen – elke religieuze traditie met open ogen en oren te benaderen en ons nadrukkelijk te verbinden met de samenleving waarin wij leven.

Geloven is geen kwestie van het onderhouden van leerstellingen of het vasthouden aan dogmatische uitspraken. Eerder is het een levensvisie, waarbij we met beide benen in de realiteit van vandaag aanwezig zijn.

Daarbij voelen we ons geïnspireerd door (in eerste instantie) de bijbelse traditie in de breedste zin van het woord. Maar zeker ook door een veelheid aan (religieuze) bronnen, cultuur, geschriften, kunst en literatuur waardoor wij gevoed worden om in deze wereld te groeien in mens-zijn en in medemens-zijn.

Bij deze vrijzinnige levenshouding hoort ook dat we steeds zoeken naar nieuwe vormen, open staan voor de tijdgeest, en proberen in spreken, preken en zingen daarbij aan te sluiten.

Vanuit deze visie laten we onze stem horen in deze wereld, om te beginnen op de plek waar we wonen en leven. Dit doet ieder gemeentelid om te beginnen individueel, maar kan ook op gemeenteniveau. De samenkomsten op zondag in de Gasthuiskerk vormen een spil in dit geheel, omdat ze het moment zijn van samenkomst, ontmoeting, inspiratie en bemoediging. Van daaruit gaat iedereen weer op weg en poogt waar te maken wat wordt beleden: dat wij mensen zijn die leven van een bevrijdend verhaal. Met vallen en opstaand dat verhaal vertolken en omzetten in daden van goedheid en medemenselijkheid in het klein en in recht en vrede, solidariteit in het groot.

Wie er meer van wil weten kan op zondagmorgen komen proeven, of contact opnemen met één van onze contactpersonen. De diensten/vieringen worden gehouden in de Gasthuiskerk, Havenplein 17 te Zierikzee.

Collage van het midden-XVIIde eeuwse interieur van de huidige protestantse Gasthuiskerk. Protestants sinds de Reformatie in de 16de eeuw, maar oorspronkelijk daterend uit de late Middeleeuwen als Rooms-Katholieke (ziekenhuis-) kapel.

Voor een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van de Gasthuiskerk in Zierikzee, klik op “De Gasthuiskerk te Zierikzee – de kerkgangers en hun kerk”. Auteur Dr. Huib Uil, Archivaris Gem. Schouwen-Duiveland.


Voor informatie betreffende Klaas Hendrikse, die van 1984 – 2018 als predikant aan de Vrijzinnige Gemeente was verbonden, zie pagina Ds. Klaas Hendrikse