29 maart ’20

Het is stil en leeg in de kerk. Evenals in ons stadje, onwezenlijk stil en lege straten. De wereld draait niet meer door, maar is tot stilstand gekomen. Alle kolommen in de kerkbode zouden gevuld kunnen worden met alle vragen, alle zorgen, alle angsten en alle onzekerheden. De kerkbode is er voor het gemeenteleven en hoe ziet dat er uit? Is dat ook stil en leeg? De kerk vult alleen maar met klanken van de klok luiden op drie woensdagavonden. Wij zijn er ’s zondags niet meer om samen te zingen, te bidden en te luisteren naar inspirerende woorden. Wij zitten op die momenten achter onze eigen voordeur. Stilstand? Nee, niet helemaal. Digitaal hebben wij ons kunnen verbinden met de Ekklesia in Breda, waar Franck Ploum ook voorganger is. In videoboodschappen en gemonteerde filmpjes worden vragen opgeroepen en verbinding gezocht met Bijbelverhalen. De uittocht uit Egypte. Egypte staat voor ‘angstland’. Het volk gaat door de angst op weg naar bevrijding. Een verhaal uit Jesaja gaat over het creëren van chaos. Deze antieke verhalen proberen te verklaren, betekenis te geven. In welk angstland verkeren wij? Wat heeft bewerkstelligd dat wij in deze chaos verkeren? Wat betekent het verhaal van Noach en de watervloed? Wij onderkennen een groot spanningsveld tussen een dreiging en zoeken naar redding, tussen duisternis en licht. De crisis stelt ons vragen over omgang met mensen, dieren, met de leefomgeving. Trekken we hier fundamentele lering uit? En intussen, als wij dit zo binnen overpeinzen, breekt buiten de lente door. Midden in deze crisis breken ook mensen door met bemoedigende initiatieven. Op de zondag dat deze kopij wordt geschreven klinkt het verhaal van Mozes. Hij staat voor een dilemma: ‘kan ik het volk wel leiden?’ Hij wil weten door wie hij wordt gestuurd. God maakt zich bekend in abstractie. Geen naam achter wie Mozes zich kan verschuilen. “Ik zal er zijn zoals ik er zijn zal”. God laat zich niet voor een karretje spannen. Mozes weet niet hoe hij dit kan volbrengen maar aanvaardt de boodschap. Het coronavirus kunnen wij niet oplossen, maar we kunnen wel kijken wat wij kunnen doen, hoe klein ook misschien. Het verhaal over Mozes laat zien dat bevrijding het kernbegrip is. Geen mens is te klein om bij te dragen aan het bevrijdingsverhaal.