Gewone Wijkgemeente

Midden in de warme zomertijd is er het goede nieuws dat de tijd van de predikantsvacature snel voorbij is. Wij feliciteren de Gewone Wijkgemeente met de komst van ds. De Borst op 4 oktober a.s.

Zondag 13 september 2020

Anders dan anders komen we binnen. Begeleiding bij het zoeken naar een plaats. Uitstraling naar elkaar: ‘fijn om je weer te zien’. Orgelklanken in plaats van pianoklanken uit de Ekklesia van Breda. Een bovengemiddelde opkomst. Ondanks lange rechte rijen en steeds drie lege stoelen voelt het na een half jaar al heel snel weer vertrouwd. Zeker met het zingen van het eerste lied, dat we al zo vaak gezongen hebben als openingslied ‘Vol van verwachting zijn wij gekomen’ en ook zeker met het thema ‘Welkom thuis!’ Wanneer voel jij je welkom? Dat heeft o.a. te maken met veiligheid. Kan ik hier zijn met alles wat ik meebreng? Hoe open staat de ander in de ontmoeting met mij, maar ook : hoe open sta ik in de ontmoeting met de ander? Jezus is in zijn ontmoetingen een teken van tegenspraak. De mensen zijn gewend aan een lange tijd van overheersing. Jezus krijgt het altijd met zijn eigen mensen aan de stok. Zijn ‘mooie woorden’ worden niet concreet gemaakt in het dagelijkse handelen van mensen. We denken terug aan één van de YouTube-uitzendingen waarin Ama Assante, voormalig Tweede Kamerlid werd geciteerd. Zij geeft veel lezingen over racisme en uitsluiting. Zij zegt: ‘het slechtste compliment dat mensen mij kunnen geven na een lezing is te zeggen “wat hebt u mooi gesproken!” Dat klinkt vreemd, maar wat ze bedoelt is dat mooie woorden geen verandering brengen, ze zijn voor een groot deel ongevaarlijk. Iets opvatten als ‘mooie woorden opvatten’ is het buiten jezelf houden. Waar Assante op wacht na een lezing is op mensen die geraakt worden en in beweging komen, in actie, die niet meer verder kunnen met de status quo en zich gaan verzetten. En juist dat ervaart Jezus als tegen-verzet van zijn  eigen mensen. Ze willen hem in een afgrond gooien. Maar hij ontkomt en vertrekt. Dat is de kracht van kwetsbaarheid, dat is de kracht van liefde, dat het niet te bestrijden is. Iedereen weet dat hij het bij het juiste eind heeft, men voelt zich betrapt, hij heeft gelijk. En dan worden mensen boos. Kwaad omdat er iemand is die de vinger op de zere plek legt. De plek die jij in jezelf niet wilt zien, maar waarvan je weet dat die er zit en dat je er eigenlijk iets aan of mee moet doen. De ongrijpbare waarheid wordt vervolgens bestreden met geweld. Of in ons eigen leven met boosheid richting de ander. Bij ‘welkom thuis’ hoort een wederkerig proces van ontmoeting, openheid en de wil tot veranderen. We zijn uitgenodigd om aan de slag te gaan. Meer dan: dat is mooi gesproken. Deze laatste twee zinnen kunnen niet treffender en actueler worden toegelicht dan met woorden uit het begin van de overdenking: “100 zijn er welkom, van de 13.000 in de brandende hel van Moria. 100! Wat een gulheid, een solidariteit, een humaniteit van onze regering. Om je kapot te schamen. 100, en dan volgend jaar wel 100 minder! De zwaksten als politiek uitruilspel. En de voorwaarden waaraan ze moeten voldoen hebben we zo opgesteld, dat er maar 3 mensen van de 13.000 überhaupt voldoen aan de eisen. Ja, we kunnen natuurlijk niet iedereen zomaar binnenlaten en welkom heten. Van een open en gastvrij, solidair land zijn we in enkele decennia verworden tot neoliberale kruideniers levend uit eigen belang.”

Tot slot: een hartelijke groet aan alle lezers.

Ben Hoexum

Komende zondag – 13 september

Aanvulling op mededelingen in GastVrij

Beste gemeenteleden,

Komende zondag bent u na een onderbreking van een half jaar weer van harte welkom in de Gasthuiskerk. In GastVrij is de besluitvorming toegelicht en hebben we aangegeven hoe we de dienst gaan inrichten.
In dit bericht gaat het om een aanvulling hierop.
Wat zijn onze regels? Deze:

* Zie pag. 7/8 GastVrij.
* Plus de volgende aanvullingen:
* De zijdeur in het gangpad wordt niet gebruikt en blijft gesloten in verband met zo weinig mogelijk aanrakingen van deurklinken.
* In- en uitgang via de oostelijke voordeur, Xenoszijde.
* Er staat een desinfecterend middel op de tafels bij de ingang.
* De namen van de kerkgangers worden afgevinkt op een lijst.
* De gebruikte stoelen en materialen worden gemerkt met een gele Post-it sticker, zodat alleen deze voor de dienst van de Gewone Wijkgemeente gereinigd hoeven te worden.
* De garderobe wordt niet gebruikt.
* De kerk rij-voor-rij verlaten.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het zal lukken.
Graag tot ziens a.s. zondag!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Zondag 20 september 2020

9.15 uur: mevrouw Lieke Bosveld, ZierikzeeCollecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik 20 september: Het thema van deze dienst is “Eb en Vloed”. Lieke schrijft hierover: “Van de zee kennen we allemaal de eb- en vloedbeweging.
Maar ook in ons eigen leven kan het soms eb zijn, soms vloed. Is vloed overvloed of overstroomt de vloed ons zodat we erin omkomen? En wat betekent eb dan in ons leven? De bijbel heeft prachtige voorbeelden, zowel van eb als van vloed in een mensenleven. En leert ons hoe we daarin, samen en alleen ons pad kunnen vinden”.

Zondag 11 oktober 2020

Spreken in gelijkenissen 1
Beeldende taal is fijn. Het helpt je om te begrijpen wat er gezegd wordt. Maar beeldende taal kan ook verwarrend zijn. Begrijpen we de beelden die gebruikt worden? In de ontmoeting met verschillende culturen is het zeker oppassen, want beelden kunnen in oost of west, in noord of zuid verschillende betekenissen hebben. Jezus spreekt in beelden, in gelijkenissen. Verstaan wij deze altijd? Of zijn ze ver van ons vandaan, zo ver dat we de onderliggende laag niet meer kunnen volgen? Een bekend voorbeeld is de parabel van een man en zijn knechten uit Lukas 19. “Het verhaal van de talenten”. We gaan het verhaal lezen en eens kijken waar dit verhaal nu werkelijk over gaat.

Weer beginnen met diensten

De kerkenraad heeft een besluit genomen over de herstart van onze diensten/vieringen.
Na onze voorzichtige benadering van de afgelopen maanden om nog even te wachten weten we nu dat we op een verantwoorde wijze diensten kunnen houden in onze kerk. De nieuwste richtlijnen hebben een positief besluit bevorderd. De Gasthuiskerk is namelijk goedgekeurd voor samenzang. Ook is het weer mogelijk dat we als beide wijkgemeenten na elkaar diensten kunnen houden mits er goed geventileerd kan worden.
Met de Gewone Wijkgemeente is overleg gaande hoe we dit het beste kunnen organiseren.
De beste oplossing is dat we voorlopig afzien van de wisselende aanvangstijden. Omdat er tussen de diensten reinigingsactiviteiten moeten plaatsvinden en wij een kleine groep vormen is het logisch dat wij eerst gaan en de Gewone Wijkgemeente als grote groep om 11.00 uur.
De GW heeft het mooie aanbod gedaan om met hun team na onze diensten de hygiëne en het ventileren  te verzorgen. Omdat hiervoor volgens de richtlijnen minimaal een half uur nodig is, betekent dit dat onze diensten om 9.15 uur beginnen.

Wij vinden het best spannend hoe het zal gaan. Voor ons als kleine groep is draagvlak van groot belang. Meerderen in de gemeente zien er naar uit om weer samen te komen. Echter, er is ook huivering en aarzeling, hoe ontwikkelt het coronavirus zich? Wij horen graag wat u ervan vindt. In dit stadium hebben wij ervoor gekozen om in september en oktober twee maal dienst te houden en in november met vijf zondagen drie keer. Hierbij speelt ook een rol dat enkele gastvoorgangers alleen maar in een dienst van 11.00 uur kunnen voorgaan. 

In GastVrij volgt meer toelichting hoe wij de diensten gaan inrichten.
Wij heten u nu alvast van harte welkom voor onze dienst/viering op 13 september om 9.15 uur, voorganger Franck Ploum. Wij zien u graag komen!
 

Met vriendelijke groet, 

Ben Hoexum, scriba

Zondag 25 oktober 2020

Spreken in gelijkenissen 2
Geld is een groot thema in het leven van veel mensen. Zeker wanneer je geld tekort komt om de maand door te komen, kan het je hele leven beheersen. Daarnaast zijn er ook mensen die juist bezorgd zijn om hun veelheid aan geld kwijt te raken. In de bijbel is er ook vaak sprake van geld. Mammon wordt het dan nogal eens genoemd. Ook daar vertelt Jezus een gelijkenis over, namelijk die van de onrechtvaardige rentmeester, in Lukas 16. Dit is geen gelijkenis zoals vele andere. Er zit geen moreel of ethisch element in dat oproept tot navolging. Integendeel, er is sprake van onrecht en fraude, duistere praktijken. Je zou het een anti-parabel kunnen noemen: zo moet het niet. Spannend verhaal dus!

Zondag 8 november 2020

Wij gedenken onze dierbare doden
Een samenkomst waarin we stil staan bij de dood van onze geliefden of dierbaren. Teksten en woorden tot troost, een lied, en het laten klinken van namen. Ze brengen ons terug bij wie we onderweg zijn kwijtgeraakt. Of zijn ze nog bij ons? In onze gedachten en harten? We maken ruimte om te gedenken en zijn elkaar tot troost in het verlies. We lezen een prachtig verhaal over de dood van Mozes (Nico ter Linden).

We gaan weer van start

De kerkenraad heeft een besluit genomen over de herstart van onze diensten/vieringen. Na onze voorzichtige benadering van de afgelopen maanden weten we nu dat we op een verantwoorde wijze diensten kunnen houden in onze kerk. De nieuwste richtlijnen hebben een positief besluit bevorderd. De Gasthuiskerk is namelijk goedgekeurd voor samenzang. Ook is het weer mogelijk dat we als beide wijkgemeenten na elkaar diensten kunnen houden mits er goed geventileerd kan worden.

De beste oplossing is dat we voorlopig afzien van de wisselende aanvangstijden. Omdat er tussen de diensten reinigingsactiviteiten moeten plaatsvinden en wij een kleine groep vormen is het logisch dat wij eerst gaan en de Gewone Wijkgemeente als grote groep om 11.00 uur. Om voldoende tijd voor ventilatie en schoonmaak te hebben beginnen onze diensten voorlopig om 9.15 uur. In dit stadium hebben wij ervoor gekozen om in september en oktober tweemaal dienst te houden en in november met vijf zondagen drie of vier keer. Hierbij speelt ook een rol dat enkele gastvoorgangers alleen maar in een dienst van 11.00 uur kunnen voorgaan. Wij hopen van harte dat velen van u de weg naar onze diensten weer zullen vinden.

Voortgang YouTube – Hoe de uitzendingen van de Ekklesia in Breda voortgaan is nog niet helemaal duidelijk. De Ekklesia start immers zelf ook haar diensten weer op per september. Maar er is inmiddels wel een rijk archief opgebouwd dat beschikbaar blijft, ook voor ons.

Zondag 30 augustus 2020

De zevende en laatste YouTube uitzending rond het Onze Vader op 30 augustus ging over de lofzang, het “Want van u is het koninkrijk…”. Lofzang is voor nuchtere vrijzinnige christenen geen eenvoudige zaak. We houden de touwtjes graag strak in handen en geven ons niet zo maar over aan welk ander mens of welke hogere macht dan ook. In de uitzending werd de geloofsweg van een man verteld, die intrad in een klooster, uittrad, trouwde, zijn vrouw verloor en nu op zijn oude dag eigenlijk niets meer geloofde. Heeft het leven nog zin als er niets of niemand meer is die je leven draagt en betekenis geeft? Veel mensen zullen de weg die deze man heeft afgelegd herkennen. In de vrijzinnigheid zullen de meesten zich eerder betitelen als zoeker, agnost, humanistisch-religieus, dan als rotsvaste gelovige. Maakt dat he leven zinloos en zonder betekenis? Nee, want ondanks alle twijfel en zoeken, kun je wel vast blijven houden aan het oude verhaal en haar richtingwijzers. Dat verhaal gaat immers over dezelfde mensen, die zoeken en niet vinden, die op weg worden gezet en twijfelen, die hopen op betekenis en zin in het dagelijkse leven.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.