Zondag 20 augustus ’23

Zondag 20 augustus 2023
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik: “Binnen en buiten”. In het evangelie van Matteüs – zo schrijft voorganger Franck Ploum – staat een wonderlijke tekst over wat van binnenkomt en onrein maakt en wat van buiten komt en niet onrein kan maken. Er is een discussie met enkele wettische leraren die vinden dat de Jezus’ volgelingen zich niet aan de reinheidsregels houden en daardoor onrein zouden zijn. Jezus betwist dit. Hoe gaan we om met tradities en gebruiken? Welke waarden hechten we daaraan? Met welke gebruiken verbinden wij ons echt van binnenuit en welke houden wij in stand vanuit gewoonte? We lezen Matteüs 15, 21-28.

Vanaf 9 uur is er koffie en thee in het kerkcentrum.

Zondag 18 juni ’23

Psalm 102 is een gebed van een ellendige, een ongelukkige, die bezwijkt in de nood en zijn klacht uitstort. Wie het zelf niet in eigen leven meemaakt, ziet het wel bij een ander en wij allen hoeven alleen maar naar het journaal te kijken om te weten hoe veel leed en ellende mensen wereldwijd meemaken. De klager in psalm 102 kan dit niet los zien van God. Hierin Gods hand? Wij hebben er moeite mee de klager hierin te volgen. Of is dit een sterke psychologische kant van geloven? Kan de klager zo beter verder? Een geloofsperspectief met vertrouwen dat het er ooit eens van zal komen. Misschien helpt het om niet van God te spreken maar van de Eeuwige. Voorbij de grenzen van ons tijdelijk bestaan, ons tijdelijk inzicht. Dat nodigt uit tot een geloof met een diep vertrouwen. Lukt ons dat? Een intrigerende vraag. Maar in onze gemeente is al vaak gezegd dat wij meer vragen hebben dan antwoorden.

Zondag 11 juni ’23

Taal is onuitputtelijk rijk. En niets is onuitsprekelijk. Alles wat bestaat, in feiten, in gedachten, in herinneringen, kan gezegd en omschreven worden, aangeduid, verstaanbaar meegedeeld. De taal is bron van gemeenschap. Zo heeft de Chileense dichter Pablo Neruda de taal beleefd, als een bezield verband, in de geest van het grote bijbelse verhaal: ‘In het woord was leven, en dat leven was het licht voor de mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het licht niet overmeesterd’. (Joh. 1) Pablo Neruda leefde van 1904 tot 1973. Hij overleed twaalf dagen na de gewelddadige dood van zijn vriend en president Salvador Allende. Met de drift van een elementaire kracht heeft hij in zijn poëzie het lot en de historie van een heel continent tot leven gewekt. Er ontstaat een beweging van vele bevrijdingstheologen. 

In de viering lezen we uit ‘Ode aan de lucht’ van de dichter en uit psalm 14.

Psalm 14 is een politiek lied en een samenvatting van de hele bijbel. In dit lied, en door heel de bijbel heen, wordt over God gesproken als over iemand die naar deze wereld kijkt met de ogen van de armen. Dus vanuit een politieke visie. De God van de bijbel heeft een politieke visie, een politiek visioen. Daar willen de meeste kerken helaas nog steeds niets van weten.

Neruda lezen is als bijbellezen, een proces van bewustwording en gewetensvorming – gewetenshervorming. Je weet weer dat het anders moet, en dat jij die stem mag horen: Ga jij! Trek weg! Ik stuur jou! Het is nu of nooit om op te staan en weg te trekken uit leven dat geen leven is. Het is nu of nooit dat een heel volk kan opstaan uit de dood! De gedichten van Neruda kunnen daarbij de troost der herkenning geven: Verontwaardiging en woede en hoop, maar nooit een spoor van cynisme. Wij weten immers van de stad met fundamenten. Dat dit laatste waar mag zijn.

Zondag 23 april 2023

Zondag 23 april 2023
11.00 uur dhr. Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Vooruitblik 23 april: Opstandingsverhalen. Wonderlijke verhalen over een dode die niet dood is. Hoe leerlingen met de dramatische dood van Jezus in hun lijf geconfronteerd worden met een voelbare aanwezigheid van diezelfde Jezus. We lezen over Thomas die er veel vragen bij heeft en zich niet zomaar wil overgeven aan een dode die is opgestaan. Hoe staan wij in deze verhalen? Hebben ze nog zeggingskracht? Kunnen ze nog tot de verbeelding spreken? We lezen Johannes 20. Na de viering drinken we koffie en thee in het kerkcentrum.

Zondag 2 april 2023

Zondag 2 april 2023
09.30 uur: mevrouw Nel Verburg, Den Haag
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Op deze Palmzondag constateert Nel:  Niets is wat het lijkt. Deze zesde zondag in de veertigdagentijd heeft twee gezichten. We horen het juichen als Jezus, koning op een ezel, Jeruzalem binnenrijdt. Maar …..we weten ook dat het vol verwachting zingen binnen afzienbare tijd zal omslaan in het schreeuwen om zijn dood………

Zondag 5 maart ’23

Een overdenking laat zich moeilijk samenvatten, maar een poging daartoe zou zijn de vraag ‘Mens, waar ben jij?’. Tegenover de vraag ‘Waar is God?’ Deze vraag komt altijd weer terug, zoals recent bij de aardbeving in Turkije en Syrië. Youp van ’t Hek schrijft erover met woede. Is het terecht hoe hij God interpreteert en hoe hij denkt dat gelovigen God ervaren? De vraag aan ons is of wij het onderscheid kunnen maken tussen menselijke verantwoordelijkheid en het lot of God. Niet aardbevingsbestendig bouwen en geen goed onderhoud van de dijken voor 1953: de gevolgen hiervan zijn toch menselijke verantwoordelijkheid?

De woede van Youp kunnen wij wel volgen, maar zijn wrede menselijke voorstelling van God? Is dat niet God scheppen naar het evenbeeld van mensen? Het scheppingsverhaal in de bijbel zou in de tegenwoordige tijd vertaald moeten worden, het scheppen gebeurt nu. ‘In het begin schiep’ duidt op tijd en geschiedenis. In de hertaling lezen we ‘In beginsel, in principe schept God’. De geestkracht van God werkt nog altijd op de chaos in onze werkelijkheid, in de stem van de stilte en niet – zoals ook al bij de profeet Elia – in de aardbeving. God als een geestelijke innerlijke werkelijkheid boven onze innerlijke chaos van onrust en angst in ons brein. Door handen en woorden van mensen gaat Gods scheppende kracht door. Zelfs in het ogenschijnlijk kleinste gebaar: een meisje van 8 jaar bakt cupcakes en verkoopt ze van huis tot huis. De opbrengst is voor de slachtoffers … dat is God ….

Zondag 12 maart ’23

Wie kent het niet, je hebt ‘ja’ gezegd tegen iets, iemand of jezelf en dan gaat het beginnen. Wij maken keuzes, in kleine dingen vaak, soms gaat het om grote levenskeuzes. Dieper en fundamenteler. En dan komt het. Was dit ik het wat ik wilde? Waar ben ik aan begonnen? En waar zeg ik ‘nee’ tegen? Het thema van de overdenking is ‘In de woestijn’. Wij kennen het verhaal van Jezus in de woestijn. Hij is gedoopt en wil – geheel in de traditie van Mozes en David – gaan leven als een rechtvaardige, een ‘tsaddik’. In het proces van een overtuigend ‘ja’ wordt hij overmand door twijfels. Herkenbaar? Wie kent het niet, bloot staan aan verleidingen en verzoekingen? Zo’n moment komt er, wie ben ik nu, was mijn intuïtie goed? Twijfel scheurt aan stukken, opties zijn ineens geen opties meer. Levenskeuzes en beproeving liggen dicht bij elkaar. De woestijn is een plek van herinnering aan waar je vandaan komt. In Jezus’ tijd is er de Romeinse onderdrukking, tempelelite, machtsmisbruik.

Wij zuchten ‘Is er iets veranderd?’ Hoe sterk en aantrekkelijk zijn economische macht, politieke macht en religieuze macht? Echter, er is ook de economie van het ‘genoeg’. Drie machten van buiten, vaak de ‘boze wereld’. Is de satan uit het woestijnverhaal alleen daar te vinden? Of misschien ook een macht van binnen, ben ik het nu en dan zelf? Een ieder van ons heeft twee kanten. Kracht en zwakte. Visioen en verleidingen (waarom zou je tegen al die mooie en gemakkelijk gangbare opvattingen en dingen nee moeten zeggen). Jezus bezwijkt niet voor de tweedrachtzaaier. Die wil ook ons opzoeken in onze zwakke momenten. Jezus wordt gelouterd door zijn woestijnervaring en leeft zijn leven van liefde, vrede en recht. Wij worden uitgenodigd met hem weg te trekken uit de woestijn en hem te volgen op zijn levensweg en -visie.

Zondag 28 november 2021

In de dienst van 28 november werd de 1e adventskaars aangestoken door Bram. Gelukkig waren er in de persco van 26 november geen verdergaande beperkende maatregelen voor kerkdiensten opgelegd, zodat we op de inmiddels bekende wijze de dienst konden houden.

Zondag 21 maart

Zondag 21 maart – begin van de lente – kwam de profeet Amos aan het woord. Deze profeet neemt geen blad voor de mond als het gaat om ons gedrag en onze misdragingen. Hij houdt het volk een spiegel voor en laat hen stoppen met de beschuldigende vinger op te steken naar anderen. Deze oproep mogen wij ons aantrekken wanneer het gaat om onze omgang met de leefomgeving. Niet de anderen, maar wijzelf moeten beginnen met stappen zetten: anders gaan leven, consuminderen, met aandacht en vanuit verbondenheid met al wat leeft ons leven vorm en inhoud geven.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.

Zondag 14 maart

Op zondag 14 maart stond de uitzending in het teken van het klimaatalarm. Wereldwijd werd er met klokgelui en protest aandacht gevraagd voor de wijze waarop wij omgaan met onze leefomgeving en voor de laksheid waarmee dit probleem wordt aangepakt. ‘Wat voor wereld willen we doorgeven aan de volgende generatie?’ Er klonken woorden uit Jesaja 41, over hoe God aan de kant staat van de armsten. Onder die armsten mogen we ook onze moeder aarde rekenen die wordt miskend en ten onder dreigt te gaan aan uitbuiting.

Alle uitzendingen zijn nog steeds terug te kijken en blijven beschikbaar op YouTube – Ekklesia Breda.