Toegang kerk in verband met de start van het stookseizoen

Beste gemeenteleden,

Met de koudere buitentemperaturen is het stookseizoen weer aangebroken. Hoewel de gasprijzen niet meer zo hoog zijn als vorig jaar, zijn de kosten nog steeds aanzienlijk. Om de warmte zoveel als mogelijk in de kerk te houden zal voor het in- en uitgaan van de kerk tijdens het stookseizoen alleen gebruik gemaakt kunnen worden van de ingang aan de zijde van Omoda. De ingang bij het orgel blijft dan gesloten en is alleen in noodsituaties te gebruiken. Dit geldt ook voor de toegangsdeur naar het kerkcentrum in het zijpad. Zoals zondag jl. afgekondigd gaat dit deurbeleid in op a.s. zondag 29 oktober, de dag waarop ook de wintertijd ingaat.

Het zal weer even wennen zijn om één in- en uitgang te gebruiken en voor hen, die via het parkeerterrein naar de kerk gaan zal het een langere looproute zijn.
Wij hopen op uw begrip en medewerking.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Afscheid terugblikken

Al enkele decennia wordt vaak een terugblik gegeven op de inhoud van onze diensten. De vraag is hoe groot de toegevoegde waarde is bij de mogelijkheid van terugluisteren en zelfs nalezen van de toespraken van onze voorganger Franck Ploum op de website. Dit biedt een keuze voor het geheel, terwijl een terugblik er slechts een deel van is. Uiteraard is de leeskans in de kerkbode hoger dan een actieve handeling van de lezer richting website. Maar toch, wegen tijd en energie hier wel tegen op? Het luistert nauw om zo goed mogelijk de essentie, de rode draad, te omschrijven. De kerkenraad heeft besloten als regel te stoppen met terugblikken en dit alleen te doen indien er een directe aanleiding is. In plaats daarvan wordt een vaste vermelding opgenomen, waarin de terugblik verwijst naar de mogelijkheid van terugluisteren en nalezen.

Zierikzee, 6 aug.’23

In memoriam Cor Priemus

Op woensdag 10 augustus jl. overleed na een laatste moeilijke levensperiode op 96-jarige leeftijd Cornelis Philippus Priemus. Een half jaar verbleef hij in De Wieken, waar hij elke dag trouw werd bezocht door zijn vrouw Janny. Daarvoor woonden ze in de Manhuisstraat en weer daarvoor jarenlang in de Moggestraat.

Als jongetje van 10 kende ik hem al. Hij was fietsenmaker in de Jacobstraat bij de fa. De Jonge. Later ging hij bij Smit – Bolnes werken. Samen met Cor – hij als diaken – in de kerkenraad gezeten toen Jan Assendorp predikant in onze gemeente was.

Cor is jarenlang als vrijwilliger werkzaam geweest bij onze stedelijke brandweer. Ook heeft hij zich jarenlang nuttig gemaakt als bezorger van ons gemeenteblad GastVrij en als medewerker van de jaarlijkse kerkbalans. Hij was een man van weinig woorden, maar altijd bereid iets voor de kerk te doen. Moge Janny en familie sterkte vinden om met dit verlies om te gaan.

Co van der Valk

In memoriam Jacques Rouw

Op 10 augustus overleed ons gemeentelid Jacques Rouw, echtgenoot van Annelies Breugem. Hij werd 77 jaar. Vanwege dementie verbleef hij de laatste weken van zijn leven in Borrendamme. Op 16 augustus namen we in de Gasthuiskerk afscheid.

Jacques werd herinnerd als een vriendelijke, pijp-rokende en eigenzinnige man met veel humor. Hij was ook een creatief kunstenaar en denker. Hij kon op mensen soms wat stug of gesloten overkomen, maar ten diepste was hij zeer geïnteresseerd in de ander en wilde graag het gesprek aangaan. Door beschaamd vertrouwen in eerdere fases in zijn leven, moest je wel altijd even door zijn gereserveerde houding heen. Maar als het contact eenmaal gelegd was en je zijn vertrouwen kreeg dan maakte hij je deelgenoot van zijn enorme denkwereld, kennis en creativiteit. Jacques was enorm belezen. Niet zo zeer om kennis te verwerven, maar vooral wilde hij de wereld daarachter ontdekken. Hij las dan ook veel op het gebied van filosofie, geschiedenis, theologie en politiek. Al zijn indrukken verwerkte hij in gedichten en schilderijen. Die maakte hij vooral als reflectie voor zichzelf en niet zo zeer om te delen met anderen. Jacques verstond de kunst van de verwondering. Hij kon verwonderd het universum met al zijn sterren en hemellichamen in zich opnemen, maar ook de kwetsbaarheid van een bloem kon een diepe verwondering in hem oproepen. Graag deelde hij dit met hen die hem dierbaar waren en leerde ook hen de kunst van de verwondering, hij leerde hen anders naar de werkelijkheid kijken.

Prediker was zijn favoriete bijbelboek. Prediker die geen genoegen neemt met een leven dat gericht is op het gangbare: geld verdienen, macht veroveren, aanzien hebben of bezit vergaren. Dat alles is lucht en leegte en eindigt uiteindelijk met de dood. En wat heeft dat dan voor betekenis gehad? Die vraag was voor Jacques relevant. Hij wilde een betekenisvol leven leiden. En in zo’n betekenisvol leven was, net als bij Prediker, geen plek voor een God, die als stoplap diende voor problemen die je als mens niet kon oplossen. Hij kon niet geloven in een God die aan de touwtjes trok. Hij kon wel geloven in inspiratie, in creativiteit, in mensen die oplossingen bedachten. De drijvende en inspirerende kracht van mensen die opstaan tegen onderdrukking en de lasten verlichten van de slachtoffers, dat was voor hem een goddelijke kracht.

Wij wensen Annelies, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Moge zijn nagedachtenis ons tot zegen zijn.

Opstaan uit de doden? Klein leerhuis op zondag 23 april

Na de viering van 23 april verzorgt Franck Ploum nog een klein leerhuis over opstanding en opstandingsverhalen. We kennen ze uit diverse evangelieverhalen (niet alle overigens!), maar vinden ze daar ook hun oorsprong? Waar gaan ze over en wat willen ze ons vertellen? Ze sluiten in elk geval aan bij een oermenselijk verlangen naar oneindigheid, wedergeboorte, eeuwigheid, maar hebben ze ook binnen de evangelieverhalen nog een specifiek eigen betekenis? 

Iedereen van harte welkom in het kerkcentrum, na de viering en de koffie (tot 13.30 uur).

Overlijden Ineke den Haan

Overlijden Ineke den Haan – van der Schelde: Op maandag 20 februari werden we opgeschrikt door het plotselinge overlijden van ons trouwe gemeentelid Ineke den Haan – van der Schelde. De afscheidsdienst onder leiding van onze eigen voorganger Franck Ploum vond plaats op vrijdag 24 februari in de Gasthuiskerk. Het afscheid ademde warmte en betrokkenheid. Naast de familie waren er veel gemeenteleden aanwezig. Ineke werd door de kleinkinderen gekenschetst als een echte oma, waar ze altijd terug konden komen en die hen steunde en nabij was. Franck Ploum legde de nadruk op haar grote gevoel voor rechtvaardigheid dat geworteld was in haar geloof. Ook haar oecumenische gezindheid en haar eindeloze aandacht en luisterende oor voor anderen werd gememoreerd. Psalm 103 werd gelezen, over de blijvende liefde van God en over de mens die kwetsbaar is en slechts korte tijd van leven heeft. Het is precies in het kwetsbaar durven leven en in het onderhouden van Gods woord van gerechtigheid en naastenliefde waarin we die liefde van God mogen ervaren, zelfs over de grens van de dood heen. Moge Ineke rusten in vrede.

Bericht van de diaconie over de aardbeving

Beste gemeenteleden,

In onze laatste Gastvrij stond dat we de collecte van a.s. zondag wilden bestemmen voor Kerk in Actie: Nederland speelt sirkelslag.

We willen deze collecte echter uitstellen tot april vanwege de aardbevingsramp in Syrië en Turkije.

Op 6 februari werden Syrië en Turkije getroffen door twee allesverwoestende aardbevingen. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

Van een bloedige burgeroorlog naar een diepe economische crisis naar twee allesverwoestende aardbevingen. Syrië overkomt ramp op ramp. Ruim 1400 mensen hebben deze ramp niet overleefd, en dit aantal zal snel oplopen. Er zijn duizenden gewonden. Veel gebouwen zijn ingestort, onder andere in de stad Aleppo.

De ramp gebeurt terwijl de weersomstandigheden belabberd zijn: er valt sneeuw, regen en het is koud. Kerken vangen zoveel mogelijk dakloze mensen op en voorzien hen van maaltijden, medicijnen en dekens. Anderen krijgen dekzeilen waarmee ze zich in hun beschadigde huis zo goed mogelijk kunnen beschermen tegen neerslag en kou. Vanuit het noodhulpprogramma dat in Syrië al jarenlang actief is, ondersteunt Kerk in Actie deze lokale kerken maximaal.

De collecte van 12 februari a.s. willen we dus houden voor de noodhulp die Kerk in Aktie biedt in Syrië.

Steun dit belangrijke, levensreddende werk met een bijdrage bij de collecte in de kerk of rechtstreeks op rekening NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v.  ‘Noodhulp’.

Via het rekeningnummer van de diaconie kan natuurlijk ook: NL75 RABO 0375 1698 73. Wij zorgen er dan voor dat uw gift doorgestuurd wordt.

Hartelijk dank!

Diaconie Vrijzinnige Gemeente Zierikzee

Kerk in Actie werkt in Syrië, niet in Turkije. Daarom vragen we je hulp voor de slachtoffers in Syrië.

Collecte kerst 2022

Collecte kerst 2022: kerstpakketten leger des Heils
Juist in deze tijd merken we dat veel mensen grote zorgen hebben over het dagelijks bestaan. Over de stijgende energieprijzen en ook van de levensmiddelen in de supermarkt. Gezinnen die armoede kennen en waar weinig extra’s mogelijk is.
Daarom vraagt het leger des Heils ook dit jaar weer ondersteuning om mensen
met een minimaal leefgeld in Schouwen-Duiveland van een kerstpakket te voorzien.
Voor de verspreiding van de pakketten werkt het leger des Heils onder meer
samen met de volgende maatschappelijke organisaties:
➢ Stichting voedselbank Schouwen-Duiveland
➢ SMWO (Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio)
➢ SHV Zeeland, regio Schouwen-Duiveland
➢ Emergis, Ambulante begeleiding
➢ Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (ambulante begeleiding)
De diaconie wil deze actie ook graag ondersteunen en daarom is gekozen om deze
actie het doel van de collecte van kerst te maken.

Verwarming kerk

Beste gemeenteleden,

In verband met de sterk gestegen energie kosten zijn er enkele maatregelen genomen om het gasverbruik voor het verwarmen van de kerk te verminderen. Jaarlijks verbruiken we ruim 15.000 m3 aardgas. In oktober is het oude maandbedrag wat we als voorschot betalen verdubbeld naar € 3.500. Op jaarbasis is dit € 42.000.  Als we er vanuit gaan dat we op 26 zondagen van oktober tot en met maart de kerk verwarmen, kost dit € 1.600 per zondag.

Om het gasverbruik te verminderen is de thermostaat op zondag 1 graad teruggedraaid van 18˚C naar 17˚C. Om de warmte zoveel als mogelijk in de kerk te houden zal voor het in- en uitgaan van de kerk tijdens het stookseizoen alleen gebruik gemaakt kunnen worden van de ingang aan de zijde van Omoda. De ingang bij het orgel blijft dan gesloten en is alleen in noodsituaties te gebruiken. Dit geldt ook voor de toegangsdeur naar het kerkcentrum in het zijpad.

Deze winter zal het hierdoor iets kouder zijn in de kerk dan in voorgaande winters, maar we gaan er vanuit dat u begrip zult hebben voor de genomen maatregelen.

De kerkrentmeesters

Lezing 9 oktober kan niet doorgaan

Helaas kan de lezing van Gerard Gerritse niet doorgaan. Gerard is herstellend van corona, maar nu zijn vrouw Lieke ook deze infectie heeft opgelopen vindt hij het niet verantwoord om zondag naar de kerk te gaan. Heel jammer, dit was al de vierde datum en telkens is het corona die deze afspraken dwarsboomt.

Het koffiedrinken gaat wel door en we kunnen in de buurt van de lezing komen omdat Franck Ploum zijn nieuwe bundel ‘De schreeuw van de aarde. Zes bijbelse leerdichten’ meeneemt.

Wij herhalen hier de bijdrage van Franck in de laatste GastVrij:

“Het boek heeft meer het karakter van een gedichtenbundel dan van theologische betogen. Het zijn zes bijbelse leerdichten, korte poëtische teksten, over verlangen, over tochten door de woestijn, over leven verliezen en vinden, over liefde en naastenliefde, over geestkracht en navolging. En een hartenkreet voor het behoud van onze aarde, een toekomst die ook in onze handen ligt.

De teksten worden omlijst door illustraties van kunstenares Sylvia Thijssen die in haar eigen stijl de teksten heeft omgezet in verbeelding.

De schreeuw van de aarde
Uitgeverij Paris Books
Ongeveer 70 pagina’s
Geïllustreerd door Sylvia Thijssen

Het boek is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in elke boekhandel. Maar zal op 9 oktober ook verkrijgbaar zijn in het kerkcentrum. De kosten zijn € 14,95. Dat is niet goedkoop voor een relatief dun boek, maar de huidige papierprijs is dusdanig dat het helaas niet ander kan om uit de kosten te komen.”

Welkom allemaal! En Gerard en Lieke wensen wij veel sterkte bij deze teleurstelling en van harte beterschap!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba