Routes in de kerk m.i.v. zondag 17 oktober

Beste gemeenteleden,

Afgelopen zondag is het verlaten van de kerk zoals in de oude situatie van voor de coronapandemie al begonnen, maar misschien nog niet zo opvallend omdat de meeste van ons naar het kerkcentrum gingen.
Het besluit van de kerkenraad om het weer zo te doen is verder genuanceerd en aangevuld door het overleg van de kerkrentmeester van de beide wijkgemeenten.
De kerkrentmeesters hebben aangegeven, dat ter voorkoming van teveel luchtstromen en koudeval rond het orgel en gezien de (zeker nu) hoge energiekosten, de volgende maatregelen van belang zijn bij het houden van onze diensten:

 1. Toegangsdeur naar Kerkcentrum aan zijpad op de knip houden houden, geen toegang, alleen vluchtdeur.
 2. Poort van zijpad naar Havenplein open.
 3. Ingang kerkzaal via deur oostzijde (Xenos).
 4. Tochtdeur in hal gesloten houden.
 5. Deur tussen kerkzaal en consistorie gesloten houden (wordt alleen gebruikt door dienstdoende kerkenraad, koster en mensen, die vanwege hun taak een vraag of mededeling hebben voor de kerkenraad in de consistorie).
 6. Uitgang kerkzaal via deur westzijde (Omoda) of deur naar gang Kerkcentrum / toiletten. Dat betekent dat na de dienst de deur naar het zijpad van het slot gaat.

Wij hopen dat door deze maatregelen de sterke temperatuurwisselingen rond het orgel, het comfort in de kerk en de hoogte van de energierekeningen zullen verbeteren.

Vanuit de kerkenraad is nog het volgende punt toegevoegd:
7. De zondagen, waarop er voor de dienst van 9.30 uur vanaf 9.00 uur koffiedrinken is, gaat van 9.00 – 9.15 uur de deur van het zijpad van het slot en vanaf 9.15 uur gaat de kerkingang oostzijde open.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Gesprek met gemeente

Beste gemeenteleden,

Graag herinneren wij u aan de oproep in de laatste GastVrij om met elkaar van gedachten te wisselen over ons gemeente-zijn.
Op zondag 10 oktober zal onze viering om 11.00 uur het karakter hebben van een startzondag. Franck zal stil staan bij de betekenis van ons gemeente-zijn. Hoe ziet de toekomst van de vrijzinnigheid er uit? Wat betekent het om in deze tijd een kleine gemeenschap te zijn die vasthoudt aan dat oude steeds weer actuele verhaal van de bijbel en alles wat daaruit aan cultuur, kunst en literatuur is voortgekomen?
Klarinetgroep ‘Kwartezz’ doet mee aan deze viering.
Na de viering kunnen wij elkaar ontmoeten met koffie, broodjes een een gesprek met elkaar. We willen ons bezinnen op de vraag hoe wij ons kleine gemeente-zijn kunnen continueren.
Wat is daarvoor nodig? Wie kan er meedoen? Kunnen taken binnen de kerkenraad ook voor en deel buiten de kerkenraad worden gedaan?
Van onze zes kerkenraadsleden zijn er drie 75+. Nu zegt leeftijd niet alles. Het is geen graadmeter voor vitaliteit. Iedereen is volop gemotiveerd. Toch is het wel een statistisch gegeven dat dit zomaar kan veranderen en het gevoel, dat het er toch wel iets meer op aankomt, leeft ook. Qua leeftijdsopbouw vertoont de gemeente eigenlijk hetzelfde beeld als de kerkenraad.
Daarom is het wijs om hierover samen na te denken.
En daarom bent u van harte welkom op zondag 10 oktober. Wij streven naar een afronding rond 13.00 uur.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Coronarichtlijnen en Klimaatpelgrimstocht – 25 sept. ’21

Beste gemeenteleden,

Wij komen nu in een overgangstijd van de coronamaatregelen. Voor kerkbezoek is geen coronapas nodig. Wel is het advies om – nu vanaf vandaag de anderhalve meter afstand houden vervalt – nog gepaste afstand te houden. In de Gewone Wijkgemeente is hier nog overleg over gaande. Onze kerkenraad zal de coronarichtlijnen bespreken in onze vergadering op 6 oktober.
Vanaf morgen vervalt alvast de registratie van kerkgangers en durven wij er weer op aan om koffie te gaan drinken.
Daarom allen van harte welkom na de dienst van 11.00 uur in het kerkcentrum.

Na anderhalf jaar is dit in meer dan één opzicht een bijzonder begin omdat we dan afscheid nemen van gastvoorganger Herman Meijburg, die in een lange reeks van jaren altijd graag gastvoorganger bij ons was.

Hieronder ziet u een bericht van GroeneKerken. Als kerkenraad staan we hier helemaal achter. Om het maar eens op een oude, vertrouwde manier te zeggen: “Wij bevelen dit in uw warme aandacht aan”.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Ben Hoexum, scriba


Voorwoord Gastvrij juni, juli en augustus 2021

Beste gemeenteleden,

Moest ik u in de vorige editie van ons gemeenteblad nog melden dat ons land geregeerd werd door het coronavirus, nu, half mei, kan ik toch met groeiend vertrouwen melden dat onze regering het beleid zelf weer stukje bij beetje overneemt. De vaccinaties lijken hun vruchten af te werpen, opnames in ziekenhuizen nemen af. De coronamaatregelen zijn per 19 mei versoepeld, er wordt steeds meer mogelijk, steeds meer terug naar “hoe het vroeger was“. Onze kerkdiensten zijn inmiddels ook weer hervat, zij het nog met enkele beperkende maatregelen. De leeftijd van onze vaste kerkgangers staat er garant voor, dat (bijna) iedereen de 2 prikken gehad heeft. We mogen dus uitgaan van veilige bijeenkomsten. Dat neemt niet weg dat de overheidsvoorschriften ook zo weer aangescherpt kunnen worden, en uiteraard volgen wij die regels dan weer op.
In het rooster vindt u de gegevens over de komende diensten. Verder weer de gebruikelijke informatie uit de gemeente en vooruitblikken van Franck.

De kerkenraad hoopt u allen in goede gezondheid te ontmoeten in onze diensten tijdens de zomerperiode. Vakanties naar verre streken zitten er vooralsnog niet in, maar ook in ons mooie Zeeland is het goed toeven.

Namens de kerkenraad wens ik u allen een prachtige zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Dirk Groenendijk, voorzitter

Mailbrief mei’21

Lieve mensen,

Zondag is het zo ver, er mag weer gevierd worden in de Gasthuiskerk. Eindelijk kunnen we elkaar als Gemeente weer ontmoeten. Velen van ons hebben hier naar uit gezien. Het wekelijkse of regelmatige moment van bij elkaar komen en inspiratie opdoen uit bijbelse of andere religieuze en spirituele bronnen is voor veel mensen nog steeds een moment van bezinning en stilstaan bij de eigen levensweg.  Maar dat niet alleen. Het is ook een moment van ontmoeting, elkaar zien, van voelen dat je niet alleen staat. Het ervaren van gemeente-zijn is voor veel mensen verbonden met samenkomen.

December 2020 ging de boel op slot en nu, ruim 5 maanden later gaat de deur weer open. Een belangrijk moment. Niet alleen omdat het eindelijk weer mag, maar ook omdat het een signaal is dat we langzaam uit de crisis kruipen, langzaam, maar toch. Hopelijk kunnen we vanaf deze zondag de gesloten kerkdeur achter ons laten en groeien richting steeds meer vrijheden en uiteindelijk ook weer samen zingen en maaltijd vieren.

Op Pinksterzondag 23 mei mag ik weer als jullie voorganger in jullie midden zijn. Een mooi moment: feest van geestkracht en veerkracht, ademtocht die leven geeft. Dat we het voluit mogen vieren.

Voor de komende twee zondagen wens ik iedereen, onder leiding van Myrthe Leijdens en Dinie Eerland-van Vliet, hele inspirerende en goede samenkomsten toe.

Franck Ploum

Zondag 9 mei: welkom met regels

Beste gemeenteleden,

De zorgen rondom het coronavirus zijn nog niet voorbij. Toch zijn wij blij met het lichtpuntje dat we elkaar zondag weer kunnen zien in onze vertrouwde Gasthuiskerk. In het bericht van 26 april jl. hebben we aangekondigd dat we de afstands- en hygiëneregels blijven hanteren. Kent u ze nog? Het is bijna 5 maanden geleden dat we voor het laatst in de kerk waren. Het lijkt ons daarom nuttig om de regels opnieuw op een rijtje te zetten:

 • In- en uitgang via de oostelijke voordeur, Xenoszijde.
 • De zijdeur in het gangpad wordt niet gebruikt en blijft gesloten in verband met zo weinig mogelijk aanrakingen van deurklinken.
 • De garderobe wordt niet gebruikt.
 • Bij binnenkomen en verlaten van de kerk gebruiken we een mondkapje.
 • Er staat een desinfecterend middel op de tafels bij de ingang.
 • De namen van de kerkgangers worden afgevinkt op een lijst.
 • Huisgenoten kunnen bij elkaar zitten en de lege tussenruimte is 3 stoelen.
 • De lange rijen hebben grote tussenruimtes; zo veel mogelijk schuin achter elkaar zitten.
 • Bij plaats nemen wordt een ‘geeltje’ op de voorzijde van de stoel geplakt (de Gewone Wijkgemeente weet dan welke stoelen gereinigd moeten worden).
 • De lessenaar-microfoon kan gebruikt worden door één persoon, de ouderling van dienst en daarom zal de schriftlezing door de voorganger worden verzorgd.
 • Wij gebruiken geen liedboeken; de liederen zullen in de liturgie worden afgedrukt. Voorlopig zullen we nog niet allen samen zingen.
 • Wij zullen in mei en juni elke zondag onze 2 collectes bestemmen voor de diaconie en de kerkrentmeesters. Geen rondgang, maar een inzamelpunt bij de uitgang.
 • Voorlopig blijven de diensten/vieringen om 9.15 uur beginnen.

Het lijkt veel, maar door de ervaring in de nazomer en de herfst pakken we het vast wel goed op.

Wij verwelkomen u graag zondag!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Vooruitblik

Vanaf zondag 9 mei hopen wij onze kerkdiensten weer te hervatten, nu de meeste kerkgangers hun 1e of zelfs al de 2e injectie tegen corona ontvangen hebben. Dit geeft uiteraard geen garanties, dus blijven de adviezen om diensten in kleine groepen te vieren. En: met een waakzaam oog omdat er zeer zorgelijke ontwikkelingen zijn in de ziekenhuizen. Desondanks: allen van harte welkom komende zondag!

In memoriam Jannie Snijders – Hendrikse

In memoriam Jannie Snijders – Hendrikse
(28 januari 1936 – 22 april 2021)
Op 22 april jl overleed ons gemeentelid Jannie Snijders. Zij was trouw in het bezoeken van de kerkdiensten, en genoot altijd zeer van het koffiedrinken na de dienst, waar ze fijne gesprekken met andere kerkgangers had. Ook genoot ze altijd van de gezamenlijke maaltijden in Borrendamme, en ging ze graag naar de koffieuurtjes in Brugzicht. Het leven was niet altijd makkelijk voor haar : de oorlog, watersnood, en in de laatste levensjaren van haar man Wannes werd zij geconfronteerd met zijn dementie, waarbij het vooral moeilijk was dat hij haar op het laatst niet meer herkende. De gezondheid van Jannie ging de laatste tijd snel achteruit. De crematie vond plaats op 29 april. Wij wensen de familie heel veel sterkte om dit verlies te dragen.

Wij gaan weer beginnen

Beste gemeenteleden,

Na de vele berichten over het niet houden van diensten/vieringen zijn wij blij dat we nu weer kunnen beginnen. Onze eerste samenkomst zal zijn op 9 mei om 9.15 uur. Steeds meer mensen hebben hun eerste – of inmiddels ook de tweede – vaccinatie ontvangen. Dat biedt op zich geen garanties, maar het geeft wel een gevoel van meer veiligheid.
Minister Grapperhaus heeft in het overlegorgaan kerken en overheid (CIO) ook aangegeven het vieren in kleine groepen weer verantwoord te vinden. Wij blijven de afstands- en hygiëneregels hanteren en komen daar op terug kort voor 9 mei.

Op zondag 9 mei is Myrthe Leijdens onze gastvoorganger. Wij kennen haar uit de periode 2000 – 2008 toen zij gemeentepredikant was in Burgh en achtervang was voor Klaas. Zij heeft enkele uitvaartdiensten gedaan en Klaas en zij hebben een keer samen een thema gekozen, waarover ze allebei in Burgh en Zierikzee een overdenking hebben gehouden. Na haar vertrek is ze nog een enkele keer geweest. Na haar vervroegd emeritaat is zij vanuit Waddinxveen weer in Burgh komen wonen.

Op donderdag 22 april is overleden ons gemeentelid Jannie Snijders-Hendrikse, Keetenstraat 96. Zij is 85 jaar geworden. Haar afscheidsbijeenkomst is op donderdag 29 april in het crematorium te Goes.
Wij leven mee met haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen om dit verlies te kunnen dragen.

Wij hopen dat het mogelijk blijft om elkaar weer in de kerk te kunnen begroeten op zondag 9 mei, want bij het schrijven van dit bericht is er in de ziekenhuizen een zeer zorgelijke ontwikkeling.
In het licht van de versoepelingen roept dit tegenstrijdige gevoelens op.

Met een hartelijke groet namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Verlenging periode zonder diensten/vieringen – 15 apr.’21

Beste gemeenteleden,

De omstandigheden rondom het coronavirus zijn zodanig dat we het niet verantwoord vinden om op 25 april a.s. samen te komen in de kerk.
Wij hebben besloten de periode van geen diensten/vieringen te verlengen tot en met 2 mei. Deze zondag stond al ingeroosterd als een ‘geen dienst’-zondag.

Op de komende 2 zondagen kunnen we weer kijken en luisteren naar YouTube-opnames van Franck:
– 18 april vanaf 10.30 uur: Thema “Jezus en Thomas”
– 25 april vanaf 10.30 uur: Thema “Emmaüs retour”
Op 2 mei hoopt de Ekklesia Breda weer te kunnen beginnen. We weten nu nog niet wat dit betekent voor de programmering van de YouTube-uitzendingen.

Het kijken en luisteren kan via onze eigen website www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl of via de homepagina van de Ekklesia (www.ekklesiabreda.nl)  kan doorgeklikt worden naar het YouTubekanaal.

De Vereniging van Vrijzinnige Protestanten attendeerde onlangs op de Vrijzinnige Lezing: “Het onmogelijke creëert het mogelijke” door prof. Hans Alma. Zij deed hierin de oproep ‘Vrijzinnigen en religieus-humanisten moeten hun krachten bundelen om werkplaatsen te vormen waar de spiritualiteit van het mogelijke geoefend kan worden.’ Een gemeentelid luisterde geboeid naar deze lezing en deed de suggestie deze op de website te plaatsen. Ik heb de lezing ook gehoord en vond het eveneens boeiend. Het is op de website geplaatst (rechtsonder in de zijbalk).

Tot een volgend bericht met hopelijk meer perspectief!
Met hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba