Collecte kerst 2022

Collecte kerst 2022: kerstpakketten leger des Heils
Juist in deze tijd merken we dat veel mensen grote zorgen hebben over het dagelijks bestaan. Over de stijgende energieprijzen en ook van de levensmiddelen in de supermarkt. Gezinnen die armoede kennen en waar weinig extra’s mogelijk is.
Daarom vraagt het leger des Heils ook dit jaar weer ondersteuning om mensen
met een minimaal leefgeld in Schouwen-Duiveland van een kerstpakket te voorzien.
Voor de verspreiding van de pakketten werkt het leger des Heils onder meer
samen met de volgende maatschappelijke organisaties:
➢ Stichting voedselbank Schouwen-Duiveland
➢ SMWO (Maatschappelijk Werk Oosterschelderegio)
➢ SHV Zeeland, regio Schouwen-Duiveland
➢ Emergis, Ambulante begeleiding
➢ Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (ambulante begeleiding)
De diaconie wil deze actie ook graag ondersteunen en daarom is gekozen om deze
actie het doel van de collecte van kerst te maken.

Verwarming kerk

Beste gemeenteleden,

In verband met de sterk gestegen energie kosten zijn er enkele maatregelen genomen om het gasverbruik voor het verwarmen van de kerk te verminderen. Jaarlijks verbruiken we ruim 15.000 m3 aardgas. In oktober is het oude maandbedrag wat we als voorschot betalen verdubbeld naar € 3.500. Op jaarbasis is dit € 42.000.  Als we er vanuit gaan dat we op 26 zondagen van oktober tot en met maart de kerk verwarmen, kost dit € 1.600 per zondag.

Om het gasverbruik te verminderen is de thermostaat op zondag 1 graad teruggedraaid van 18˚C naar 17˚C. Om de warmte zoveel als mogelijk in de kerk te houden zal voor het in- en uitgaan van de kerk tijdens het stookseizoen alleen gebruik gemaakt kunnen worden van de ingang aan de zijde van Omoda. De ingang bij het orgel blijft dan gesloten en is alleen in noodsituaties te gebruiken. Dit geldt ook voor de toegangsdeur naar het kerkcentrum in het zijpad.

Deze winter zal het hierdoor iets kouder zijn in de kerk dan in voorgaande winters, maar we gaan er vanuit dat u begrip zult hebben voor de genomen maatregelen.

De kerkrentmeesters

Lezing 9 oktober kan niet doorgaan

Helaas kan de lezing van Gerard Gerritse niet doorgaan. Gerard is herstellend van corona, maar nu zijn vrouw Lieke ook deze infectie heeft opgelopen vindt hij het niet verantwoord om zondag naar de kerk te gaan. Heel jammer, dit was al de vierde datum en telkens is het corona die deze afspraken dwarsboomt.

Het koffiedrinken gaat wel door en we kunnen in de buurt van de lezing komen omdat Franck Ploum zijn nieuwe bundel ‘De schreeuw van de aarde. Zes bijbelse leerdichten’ meeneemt.

Wij herhalen hier de bijdrage van Franck in de laatste GastVrij:

“Het boek heeft meer het karakter van een gedichtenbundel dan van theologische betogen. Het zijn zes bijbelse leerdichten, korte poëtische teksten, over verlangen, over tochten door de woestijn, over leven verliezen en vinden, over liefde en naastenliefde, over geestkracht en navolging. En een hartenkreet voor het behoud van onze aarde, een toekomst die ook in onze handen ligt.

De teksten worden omlijst door illustraties van kunstenares Sylvia Thijssen die in haar eigen stijl de teksten heeft omgezet in verbeelding.

De schreeuw van de aarde
Uitgeverij Paris Books
Ongeveer 70 pagina’s
Geïllustreerd door Sylvia Thijssen

Het boek is vanaf 4 oktober verkrijgbaar in elke boekhandel. Maar zal op 9 oktober ook verkrijgbaar zijn in het kerkcentrum. De kosten zijn € 14,95. Dat is niet goedkoop voor een relatief dun boek, maar de huidige papierprijs is dusdanig dat het helaas niet ander kan om uit de kosten te komen.”

Welkom allemaal! En Gerard en Lieke wensen wij veel sterkte bij deze teleurstelling en van harte beterschap!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Lezing zondag 9 oktober ’22

Beste gemeenteleden,

In aansluiting op de uitnodiging van 23 september jl. voor de lezing van ons gemeentelid Gerard Gerrtitse zenden wij u bijgaand een aanzet voor de lezing. Het is in 9 punten weergegeven en Gerard stelt voor deze vooraf te lezen. Het biedt de mogelijkheid om alvast vragen te formuleren. Het is de bedoeling dat er volop ruimte is voor discussie.

De lezing is aansluitend aan de viering met het thema ‘De schreeuw van de aarde’ a.s. zondag om 11.00 uur. Na  een kleine koffiepauze bent u allen van harte welkom om deze lezing bij te wonen onder leiding van onze voorganger Franck Ploum.

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Lezing zondag 9 oktober en ander nieuws

Beste gemeenteleden,

Lezing
In de laatste GastVrij is de lezing aangekondigd van ons gemeentelid Gerard Gerritse naar aanleiding van zijn in 2020 verschenen boek ‘Een bewoonbare Aarde’. Wij zijn tweeëneenhalf jaar verder na de eerste afspraak voor het houden van deze lezing en intussen zijn de ontwikkelingen zeer snel gegaan. Daarom is er in een overleg van de kerkenraad en Gerard besloten de lezing te richten op de situatie zoals die nu bekend is. Gerard heeft als een ‘aanloop’ naar de lezing bijgaande notitie geschreven en enkele dagen voor 9 oktober ontvangt u nog een aanzet voor de lezing in 9 punten.

De lezing is aansluitend aan de viering met het thema ‘De schreeuw van de aarde’ op 9 oktober om 11.00 uur. Na  een kleine koffiepauze bent u allen van harte welkom om deze lezing bij te wonen onder leiding van onze voorganger Franck Ploum.

Nieuwe bundel Franck Ploum
Onder dit kopje hebt u in GastVrij kunnen lezen dat er een nieuwe bundel van Franck verschijnt onder de titel ‘De schreeuw van de aarde. Zes bijbelse leerdichten’ en van het plan om op 9 oktober een aantal exemplaren mee te nemen naar het kerkcentrum. Het past helemaal bij het thema van de viering en de lezing van Gerard. Zie voor meer informatie de bijdrage van Franck in GastVrij.

Jubileum kerkbode / vooruitblikken 25 september en 2 oktober
De kerkbodelezers onder u hebben gezien dat de editie van deze week een jubileumuitgave is. De Schouwen-Duivelandse kerkbode bestaat 100 jaar. De redactie heeft ons gevraagd de kopij beperkt te houden en geen vooruit- en/of terugblikken te schrijven.

Ter lezing: een interview van de redactie van het maandblad VolZin met onze voorganger Franck Ploum. 

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Ben Hoexum, scriba

Diaconiecollecte Oekraïne / Temperatuurregeling Gasthuiskerk

Bericht over de collecte
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

Tijdens de dienst van 6 maart j.l. hebben we in de kerk een collecte gehouden voor de mensen in Oekraïne.
Tevens hebben we een oproep gedaan aan de luisteraars voor een bijdrage.
De diaconie is verheugd over de ruime mate waarin u aan onze oproep heeft gehoor gegeven.
Tijdens de collecte in de dienst werd een bedrag opgehaald van € 161,-.XVeel mensen hebben ook overgemaakt naar de rekening tot een totaal bedrag van €460,- (stand van zaken 8 maart).
In totaal is er dus € 621,- ingezameld. (Hierin is uiteraard niet meegerekend de donaties, die rechtstreeks naar giro 555 zijn overgemaakt).

Hartelijk dank! 

N.B. het rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘noodhulp Oekraïne’ blijft voorlopig nog open staan voor eventuele extra giften of anderszins.
Via het nummer van de diaconie kan natuurlijk ook. Wij zorgen er dan voor dat uw gift doorgestuurd wordt.

Zo helpt uw bijdrage:
Voor € 35,- geeft u een voedselpakket voor 1 maand voor 2 personen (o.a. macaroni, rijst, suiker, olie, sardines).

Voor € 70,-  geeft u een warm overnachtingspakket met slaapzak, deken, slaapmat, voeding, hygiëne items (denk aan zeep en tandpasta).

De diaconie, met vriendelijke groet,
Wilma van Ouwerkerk en Jan-Jaap Maarsen

Temperatuur kerk
De kerkrentmeesters van de beide wijkgemeenten hebben besloten de minimum-temperatuur doordeweeks en de maximum-temperatuur tijdens de diensten iets te verlagen vanwege de hoge energierekening, die net verhoogd is tot € 1800,- per maand. Wij staan open voor reacties.

Namens de kerkrentmeesters, met vriendelijke groet,
Kees Jobse

Oekraïne / Diaconiecollecte 6 maart

Beste gemeenteleden,
Morgen (zondag 6 maart) willen wij de diaconiecollecte bestemmen voor de nood in Oekraïne.
Misschien hebt u op eigen initiatief al een financiële bijdrage gegeven, maar als gemeente willen we ook de mogelijkheid bieden hiervoor te geven.
Bij afwezigheid in de dienst is uw gift welkom op de bankrekening van de diaconie
NL75 RABO 0375 1698 73 onder vermelding ‘Oekraïne’.

De geplande collecte voor het Hospice ‘Kaaskenshuis’ vervalt nu en schuift door naar 3 april. De bestemming op die zondag was tot nu toe nog een open doel.
Van de Ekklesia Breda ontving ik bijgaand lied, geschreven door onze voorganger Franck Ploum.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Ben Hoexum

Aanpassing coronarichtlijnen vanaf zondag 27 februari

Beste gemeenteleden, 

Aanstaande zondag zou voorgaan ds. Ivo de Jong uit Pernis. Per abuis had hij een dubbele afspraak gemaakt. De andere afspraak weegt zwaarder voor hem, dus op zoek gegaan naar vervanging. Dat is gelukkig snel opgelost: Lieke Bosveld neemt het over. 

Wij zijn blij dat wij nu versoepelingen van de coronarichtlijnen kunnen aankondigen. Deze gaan in op zondag 27 februari a.s.

Het dragen van mondkapjes vervalt, wij hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden en wij gaan de liedboeken weer gebruiken.

Wat voorlopig nog zo blijft is het gebruik van geen handen schudden.

Met de schriftlezing achter de liturgietafel willen wij doorgaan omdat dit praktisch en liturgisch een betere plek is.

De inrichting van de kerk en het ventileren is een kwestie van afstemming tussen de beide wijkgemeenten. Hoewel de 1,5 meter afstand dus vervalt is er voor onze kleine gemeente voldoende ruimte om voor enige afstand te kiezen. Dat is wellicht verstandig.

Als laatste en misschien ook wel de leukste: koffiedrinken kan ook weer beginnen, eveneens op 27 februari. Zie verder het schema in de GastVrij, die binnenkort verschijnt.

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Herstart diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

De landelijke versoepelingen rondom het coronavirus zijn zodanig dat wij a.s. zondag om 11.00 uur weer samen kunnen komen in de kerk. Wij doen dit met de intussen wel bekende richtlijnen. Een klein beetje nieuw is waarschijnlijk nog het ventileren voor de diensten van 11.00 uur, nog maar één maal toegepast in de dienst van 5 december.
De Gewone Wijkgemeente zal na haar diensten van 9.30 uur zorgen voor een goede ventilatie door het openzetten van de ingangsdeuren naar de Beuze, de deur naar de gang aan de westzijde en de keukendeuren. De deur schuin onder het orgel blijft gesloten.
Het ventileren zal een klein kwartier duren. Dat betekent een tocht- en koudestroom tot 10.50 of 10.55 uur.
Om hiervan geen last te ondervinden is het wellicht verstandig om niet eerder dan 10 à 5 minuten voor elf aanwezig te zijn.

Mocht u het nog niet aandurven om te komen: komende zondag zal de liturgie op de website worden geplaatst. Wie thuis meeluistert via de kerkomroep kan dan thuis de teksten en liederen uitprinten.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,


Ben Hoexum, scriba

Verlenging periode geen diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

Ons besluit over het niet samen kunnen komen op zondag loopt t/m half januari, waarbij 16 januari sowieso al was ingeroosterd als ‘geen dienst’.
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond dienen wij een nieuw besluit te nemen.
Wij blijven de lijn volgen van wat geldt voor de culturele sector en dat betekent dat wij deze periode gaan verlengen t/m 23 januari.
Een herstart op 30 januari is afhankelijk van de persconferentie van 25 januari.

Op 16 januari is er een YouTube-programma vanaf 10.30 uur, thema: “Paulus in gevangenschap”. Voor zondag 23 januari wordt ook een programma voorbereid vanaf 10.30 uur en eveneens op 30 januari in het geval dat in de persconferentie van 25 januari geen verdere versoepelingen worden aangekondigd.
De op 30 januari na de dienst geplande lezing ‘Een bewoonbare aarde’ van Gerard Gerritse wordt voorlopig doorgeschoven naar 13 maart. In de hoop dat het dan wel kan.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba