Lezing zondag 9 oktober en ander nieuws

Beste gemeenteleden,

Lezing
In de laatste GastVrij is de lezing aangekondigd van ons gemeentelid Gerard Gerritse naar aanleiding van zijn in 2020 verschenen boek ‘Een bewoonbare Aarde’. Wij zijn tweeëneenhalf jaar verder na de eerste afspraak voor het houden van deze lezing en intussen zijn de ontwikkelingen zeer snel gegaan. Daarom is er in een overleg van de kerkenraad en Gerard besloten de lezing te richten op de situatie zoals die nu bekend is. Gerard heeft als een ‘aanloop’ naar de lezing bijgaande notitie geschreven en enkele dagen voor 9 oktober ontvangt u nog een aanzet voor de lezing in 9 punten.

De lezing is aansluitend aan de viering met het thema ‘De schreeuw van de aarde’ op 9 oktober om 11.00 uur. Na  een kleine koffiepauze bent u allen van harte welkom om deze lezing bij te wonen onder leiding van onze voorganger Franck Ploum.

Nieuwe bundel Franck Ploum
Onder dit kopje hebt u in GastVrij kunnen lezen dat er een nieuwe bundel van Franck verschijnt onder de titel ‘De schreeuw van de aarde. Zes bijbelse leerdichten’ en van het plan om op 9 oktober een aantal exemplaren mee te nemen naar het kerkcentrum. Het past helemaal bij het thema van de viering en de lezing van Gerard. Zie voor meer informatie de bijdrage van Franck in GastVrij.

Jubileum kerkbode / vooruitblikken 25 september en 2 oktober
De kerkbodelezers onder u hebben gezien dat de editie van deze week een jubileumuitgave is. De Schouwen-Duivelandse kerkbode bestaat 100 jaar. De redactie heeft ons gevraagd de kopij beperkt te houden en geen vooruit- en/of terugblikken te schrijven.

Ter lezing: een interview van de redactie van het maandblad VolZin met onze voorganger Franck Ploum. 

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,
Ben Hoexum, scriba

Diaconiecollecte Oekraïne / Temperatuurregeling Gasthuiskerk

Bericht over de collecte
De oorlog in Oekraïne betekent onbeschrijflijk veel leed voor de mensen daar. Ons hart en onze gebeden gaan naar hen uit!
Kerk in Actie geeft via lokale kerken en partnerorganisaties in Oekraïne hulp aan de vele vluchtelingen, die op zoek zijn naar veiligheid in de buurlanden. De kracht van kerken is dat die overal onderweg opvangmogelijkheden hebben. In elk dorp zijn er plekken ingericht voor onderdak en wordt er voedsel en kleding uitgereikt.
Uw steun voor de slachtoffers van het oorlogsgeweld is hard nodig. Met uw bijdrage steunt u de noodhulp van Kerk in Actie en krijgen vluchtelingen een slaapplaats en een noodpakket met voedsel, zeep, handdoek en een slaapzak.

Tijdens de dienst van 6 maart j.l. hebben we in de kerk een collecte gehouden voor de mensen in Oekraïne.
Tevens hebben we een oproep gedaan aan de luisteraars voor een bijdrage.
De diaconie is verheugd over de ruime mate waarin u aan onze oproep heeft gehoor gegeven.
Tijdens de collecte in de dienst werd een bedrag opgehaald van € 161,-.XVeel mensen hebben ook overgemaakt naar de rekening tot een totaal bedrag van €460,- (stand van zaken 8 maart).
In totaal is er dus € 621,- ingezameld. (Hierin is uiteraard niet meegerekend de donaties, die rechtstreeks naar giro 555 zijn overgemaakt).

Hartelijk dank! 

N.B. het rekeningnummer NL89 ABNA 0457 4574 57 t.n.v. Kerk in Actie te Utrecht, o.v.v. ‘noodhulp Oekraïne’ blijft voorlopig nog open staan voor eventuele extra giften of anderszins.
Via het nummer van de diaconie kan natuurlijk ook. Wij zorgen er dan voor dat uw gift doorgestuurd wordt.

Zo helpt uw bijdrage:
Voor € 35,- geeft u een voedselpakket voor 1 maand voor 2 personen (o.a. macaroni, rijst, suiker, olie, sardines).

Voor € 70,-  geeft u een warm overnachtingspakket met slaapzak, deken, slaapmat, voeding, hygiëne items (denk aan zeep en tandpasta).

De diaconie, met vriendelijke groet,
Wilma van Ouwerkerk en Jan-Jaap Maarsen

Temperatuur kerk
De kerkrentmeesters van de beide wijkgemeenten hebben besloten de minimum-temperatuur doordeweeks en de maximum-temperatuur tijdens de diensten iets te verlagen vanwege de hoge energierekening, die net verhoogd is tot € 1800,- per maand. Wij staan open voor reacties.

Namens de kerkrentmeesters, met vriendelijke groet,
Kees Jobse

Oekraïne / Diaconiecollecte 6 maart

Beste gemeenteleden,
Morgen (zondag 6 maart) willen wij de diaconiecollecte bestemmen voor de nood in Oekraïne.
Misschien hebt u op eigen initiatief al een financiële bijdrage gegeven, maar als gemeente willen we ook de mogelijkheid bieden hiervoor te geven.
Bij afwezigheid in de dienst is uw gift welkom op de bankrekening van de diaconie
NL75 RABO 0375 1698 73 onder vermelding ‘Oekraïne’.

De geplande collecte voor het Hospice ‘Kaaskenshuis’ vervalt nu en schuift door naar 3 april. De bestemming op die zondag was tot nu toe nog een open doel.
Van de Ekklesia Breda ontving ik bijgaand lied, geschreven door onze voorganger Franck Ploum.

Met vriendelijke groet, namens de kerkenraad,
Ben Hoexum

Aanpassing coronarichtlijnen vanaf zondag 27 februari

Beste gemeenteleden, 

Aanstaande zondag zou voorgaan ds. Ivo de Jong uit Pernis. Per abuis had hij een dubbele afspraak gemaakt. De andere afspraak weegt zwaarder voor hem, dus op zoek gegaan naar vervanging. Dat is gelukkig snel opgelost: Lieke Bosveld neemt het over. 

Wij zijn blij dat wij nu versoepelingen van de coronarichtlijnen kunnen aankondigen. Deze gaan in op zondag 27 februari a.s.

Het dragen van mondkapjes vervalt, wij hoeven geen 1,5 meter afstand meer te houden en wij gaan de liedboeken weer gebruiken.

Wat voorlopig nog zo blijft is het gebruik van geen handen schudden.

Met de schriftlezing achter de liturgietafel willen wij doorgaan omdat dit praktisch en liturgisch een betere plek is.

De inrichting van de kerk en het ventileren is een kwestie van afstemming tussen de beide wijkgemeenten. Hoewel de 1,5 meter afstand dus vervalt is er voor onze kleine gemeente voldoende ruimte om voor enige afstand te kiezen. Dat is wellicht verstandig.

Als laatste en misschien ook wel de leukste: koffiedrinken kan ook weer beginnen, eveneens op 27 februari. Zie verder het schema in de GastVrij, die binnenkort verschijnt.

Met vriendelijke groet,

namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Herstart diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

De landelijke versoepelingen rondom het coronavirus zijn zodanig dat wij a.s. zondag om 11.00 uur weer samen kunnen komen in de kerk. Wij doen dit met de intussen wel bekende richtlijnen. Een klein beetje nieuw is waarschijnlijk nog het ventileren voor de diensten van 11.00 uur, nog maar één maal toegepast in de dienst van 5 december.
De Gewone Wijkgemeente zal na haar diensten van 9.30 uur zorgen voor een goede ventilatie door het openzetten van de ingangsdeuren naar de Beuze, de deur naar de gang aan de westzijde en de keukendeuren. De deur schuin onder het orgel blijft gesloten.
Het ventileren zal een klein kwartier duren. Dat betekent een tocht- en koudestroom tot 10.50 of 10.55 uur.
Om hiervan geen last te ondervinden is het wellicht verstandig om niet eerder dan 10 à 5 minuten voor elf aanwezig te zijn.

Mocht u het nog niet aandurven om te komen: komende zondag zal de liturgie op de website worden geplaatst. Wie thuis meeluistert via de kerkomroep kan dan thuis de teksten en liederen uitprinten.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,


Ben Hoexum, scriba

Verlenging periode geen diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

Ons besluit over het niet samen kunnen komen op zondag loopt t/m half januari, waarbij 16 januari sowieso al was ingeroosterd als ‘geen dienst’.
Naar aanleiding van de persconferentie van gisteravond dienen wij een nieuw besluit te nemen.
Wij blijven de lijn volgen van wat geldt voor de culturele sector en dat betekent dat wij deze periode gaan verlengen t/m 23 januari.
Een herstart op 30 januari is afhankelijk van de persconferentie van 25 januari.

Op 16 januari is er een YouTube-programma vanaf 10.30 uur, thema: “Paulus in gevangenschap”. Voor zondag 23 januari wordt ook een programma voorbereid vanaf 10.30 uur en eveneens op 30 januari in het geval dat in de persconferentie van 25 januari geen verdere versoepelingen worden aangekondigd.
De op 30 januari na de dienst geplande lezing ‘Een bewoonbare aarde’ van Gerard Gerritse wordt voorlopig doorgeschoven naar 13 maart. In de hoop dat het dan wel kan.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Brief Franck Ploum ‘oud en nieuw’ + YouTube-uitzendingen

Beste gemeenteleden,

Zie hierbij een brief van onze voorganger Franck Ploum.

Op zondag 2 januari kunt u vanaf 10.30 uur op het YouTube-kanaal van de Ekklesia Breda kijken (en terugkijken) naar een viering rond het feest van ‘driekoningen’. Er is in het evangelie sprake van een botsing tussen heersende wereldorde en nieuwe wereldorde, tussen oud koningschap en nieuw koningschap. Dit wordt verbeeld in het geboorteverhaal dat de evangelist Mattheus ons vertelt. Een viering/programma met tekst, muziek, beeld en liederen.

Op zondag 9 januari eveneens weer vanaf 10.30 uur een YouTube-programma. Thema ‘Veelkleurig en inclusief’ rond het slot van de brief van Paulus aan de Romeinen.

Zondag 16 januari is afhankelijk van de persconferentie van half januari.
Onder voorbehoud: vanaf 10.30 uur YouTube-uitzending. Thema ‘In gevangenschap’ rond de brief van Paulus aan Filemon.

De programma’s zijn ook te volgen via onze eigen website.

Ook namens de kerkenraad een goede jaarwisseling en vrede en alle goeds voor 2022 gewenst!

Ben Hoexum, scriba

Kerstviering op (zoom)afstand + 2 andere mededelingen

Beste gemeenteleden,

Nu we geen kerstviering in de kerk kunnen hebben zijn wij blij dat we mee kunnen doen aan een kerstviering op afstand. Zie hieronder het bericht van de Ekklesia Breda, waar Franck Ploum dus ook voorganger is. Deze viering is vrijdagavond om 20.30 uur en wordt uitgezonden met behulp van ‘Zoom’. U kunt zich hiervoor aanmelden zoals hieronder aangegeven en u ontvangt dan later een mail met nadere informatie. Op vrijdagavond rond de klok van 19.30 uur wordt een link toegezonden om mee te kunnen doen aan Zoom. Het zoomkanaal staat open vanaf 20.00 uur. Een zoom-uitzending kan niet op een later tijdstip worden teruggeluisterd en -gekeken.
Indien u hiervan geen gebruik gaat maken dan is het ook mogelijk dat wij de teksten van Franck aan u doorzenden. Laat het maar weten!

Op 2 en 9 januari zullen er weer YouTube-programma’s zijn; later meer hierover.


We hebben twee droevige berichten ontvangen:
* Vorige week is in Thailand overleden Anton Deurloo. Anton is 81 jaar geworden. Na zijn vertrek naar Thailand enkele jaren geleden is Anton lid van onze gemeente gebleven. Wij hebben Anton als een betrokken gemeentelid ervaren. Hij is administrateur van het Gemeentewerkfonds geweest. Wij hebben tot op dit moment geen informatie over een eventuele afscheidsbijeenkomst.
* Afgelopen zaterdag is dr. Eric Cossee overleden op de leeftijd van 77 jaar. Hij kwam 40 jaar lang trouw één tot meerdere keren per jaar naar Zierikzee en was zeer verknocht aan de Gasthuiskerk. Op 26 september jl. was hij onverwacht aanwezig in de dienst, waarin Herman Meijburg voor de laatste keer voorging. Spontaan werd het dus een dubbel-afscheid. Het heeft Eric, die toen al enige tijd ziek was, erg goed gedaan.
De uitvaart is a.s vrijdag om 10.30 uur. Te volgen via de livestream van de Remonstrantse kerk Rotterdam.

De kerkenraad wenst iedereen goede kerstdagen, …. anders dan gehoopt ….

Met vriendelijke groet,

Ben Hoexum, scriba

Zoom-kerstviering 24 december Ekklesia Breda
Op vrijdag 24 december is er een kerstviering via zoom. De viering begint om 20.30 uur en al ongeveer 45/60 minuten duren. Het zoomkanaal staat open vanaf 20.00 uur. En voor wie wil is er na afloop gelegenheid om samen na te praten in een zogenoemde breakout room.
Tijdens de zoomviering staan we stil bij geboorte en hergeboorte. Het gaat over Jezus, toen en daar. En over ons, hier en nu. Telkens weer, in iedere tijd opnieuw, worden mensen opgeroepen om opnieuw geboren te worden in de richting van goed leven voor allen. Het kerstverhaal klinkt, er is tekst en muziek.

Wij nodigen u allen van harte uit om een kaars (al dan niet in beeld) klaar te hebben staan, die u tijdens de viering kunt ontsteken. Ook kan via het aanmeldformulier een korte voorbede of namen ter gedachtenis worden doorgegeven. Deze zullen in de viering een plek krijgen.

Aanmelden Ekklesia Breda
Klik op de onderstaande knop om u aan te melden. LET OP: U ontvangt geen bevestiging meer per e-mail. Indien u op uw scherm de melding krijgt dat uw aanmelding is ontvangen, is uw aanmelding geslaagd.

Na aanmelding via onderstaande link, ontvangt u donderdag 24 december een link die u naar de viering leidt. De zoom is vanaf 20.00 uur geopend. Vult u alstublieft voor elke deelnemer met een eigen device (computer, laptop, tablet) een apart formulier in. Iedereen die zich aanmeldt krijgt donderdag ook nog instructies en verdere invulling via de mail toegestuurd.

Geen diensten/vieringen

Beste gemeenteleden,

Velen van u hebben waarschijnlijk de persconferentie gezien over de nieuwe coronamaatregelen. Nederland gaat opnieuw ‘op slot’. Kerken volgen over het algemeen steeds de maatregelen die er voor de cultuursector gelden. Zo hebben wij als gemeente het ook steeds gedaan. Nu theaters, bioscopen en musea alle moeten sluiten betekent dit dat wij voorlopig geen diensten/vieringen zullen houden.
Vanaf zondagmorgen 19 dec. vervallen onze samenkomsten t/m half januari.

Zodra er weer iets is te melden zullen wij u op de hoogte houden.

Met een somber gemoed verzenden wij dit bericht. Toch verliezen wij niet de hoop. In deze laatste adventsweek durven wij vertrouwen op het licht, dat met kerst door de duisternis heen breekt. In solidariteit met elkaar kan een ‘stille kerst’ een stem geven aan ons verlangen naar sprankeltjes licht.

Met vriendelijke groet,namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Ventilatie kerk

Beste gemeenteleden,

De adviezen, die wij in het kader van de coronamaatregelen ontvangen, hebben onze aandacht gevraagd voor een goede ventilatie bij diensten kort na elkaar. Dat is voor ons een belangrijk punt bij onze samenkomsten van 11.00 uur. In de dienst van 9.30 uur van de Gewone Wijkgemeente is een veel grotere groep kerkgangers aanwezig dan bij ons. In overleg is daarom besloten dat de GW na haar diensten van 9.30 uur gaat zorgen voor een goede ventilatie door het openzetten van de ingangsdeuren naar de Beuze, de deur naar de gang aan de westzijde en de keukendeuren. De deur schuin onder het orgel blijft gesloten.
Het ventileren zal een klein kwartier duren. Dat betekent een tocht- en koudestroom tot 10.50 of 10.55 uur.
Om hiervan geen last te ondervinden is het wellicht verstandig om niet eerder dan 10 à 5 minuten voor elf aanwezig te zijn.

Wat het zingen betreft is het advies om dit ingetogen te doen. Maar dat doen we meestal wel.

Verder blijven onze basismaatregelen van kracht:

  • Bij binnenkomen/verlaten van en bewegen door de kerk gebruiken we een mondkapje.
  • Wij gebruiken een desinfecterend middel.
  • Wij houden 1,5 meter afstand.
  • Wij houden 3 zitplaatsen vrij tussen 2 huishoudens/alleenstaanden.
  • Wij schudden geen handen.
  • Wij drinken geen koffie in het kerkcentrum (tot nader bericht vervalt het in GastVrij vermelde rooster).

Wij sluiten dit bericht af met de zinnen van het laatste bericht:
Wij hebben eerder laten zien dat we ondanks al deze beperkingen toch goede vieringen kunnen houden.
Laten we die hoop houden voor de komende tijd!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba