Gewone Wijkgemeente

Midden in de warme zomertijd is er het goede nieuws dat de tijd van de predikantsvacature snel voorbij is. Wij feliciteren de Gewone Wijkgemeente met de komst van ds. De Borst op 4 oktober a.s.

Komende zondag – 13 september

Aanvulling op mededelingen in GastVrij

Beste gemeenteleden,

Komende zondag bent u na een onderbreking van een half jaar weer van harte welkom in de Gasthuiskerk. In GastVrij is de besluitvorming toegelicht en hebben we aangegeven hoe we de dienst gaan inrichten.
In dit bericht gaat het om een aanvulling hierop.
Wat zijn onze regels? Deze:

* Zie pag. 7/8 GastVrij.
* Plus de volgende aanvullingen:
* De zijdeur in het gangpad wordt niet gebruikt en blijft gesloten in verband met zo weinig mogelijk aanrakingen van deurklinken.
* In- en uitgang via de oostelijke voordeur, Xenoszijde.
* Er staat een desinfecterend middel op de tafels bij de ingang.
* De namen van de kerkgangers worden afgevinkt op een lijst.
* De gebruikte stoelen en materialen worden gemerkt met een gele Post-it sticker, zodat alleen deze voor de dienst van de Gewone Wijkgemeente gereinigd hoeven te worden.
* De garderobe wordt niet gebruikt.
* De kerk rij-voor-rij verlaten.

Wij hebben er alle vertrouwen in dat het zal lukken.
Graag tot ziens a.s. zondag!

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Ben Hoexum, scriba

Weer beginnen met diensten

De kerkenraad heeft een besluit genomen over de herstart van onze diensten/vieringen.
Na onze voorzichtige benadering van de afgelopen maanden om nog even te wachten weten we nu dat we op een verantwoorde wijze diensten kunnen houden in onze kerk. De nieuwste richtlijnen hebben een positief besluit bevorderd. De Gasthuiskerk is namelijk goedgekeurd voor samenzang. Ook is het weer mogelijk dat we als beide wijkgemeenten na elkaar diensten kunnen houden mits er goed geventileerd kan worden.
Met de Gewone Wijkgemeente is overleg gaande hoe we dit het beste kunnen organiseren.
De beste oplossing is dat we voorlopig afzien van de wisselende aanvangstijden. Omdat er tussen de diensten reinigingsactiviteiten moeten plaatsvinden en wij een kleine groep vormen is het logisch dat wij eerst gaan en de Gewone Wijkgemeente als grote groep om 11.00 uur.
De GW heeft het mooie aanbod gedaan om met hun team na onze diensten de hygiëne en het ventileren  te verzorgen. Omdat hiervoor volgens de richtlijnen minimaal een half uur nodig is, betekent dit dat onze diensten om 9.15 uur beginnen.

Wij vinden het best spannend hoe het zal gaan. Voor ons als kleine groep is draagvlak van groot belang. Meerderen in de gemeente zien er naar uit om weer samen te komen. Echter, er is ook huivering en aarzeling, hoe ontwikkelt het coronavirus zich? Wij horen graag wat u ervan vindt. In dit stadium hebben wij ervoor gekozen om in september en oktober twee maal dienst te houden en in november met vijf zondagen drie keer. Hierbij speelt ook een rol dat enkele gastvoorgangers alleen maar in een dienst van 11.00 uur kunnen voorgaan. 

In GastVrij volgt meer toelichting hoe wij de diensten gaan inrichten.
Wij heten u nu alvast van harte welkom voor onze dienst/viering op 13 september om 9.15 uur, voorganger Franck Ploum. Wij zien u graag komen!
 

Met vriendelijke groet, 

Ben Hoexum, scriba

We gaan weer van start

De kerkenraad heeft een besluit genomen over de herstart van onze diensten/vieringen. Na onze voorzichtige benadering van de afgelopen maanden weten we nu dat we op een verantwoorde wijze diensten kunnen houden in onze kerk. De nieuwste richtlijnen hebben een positief besluit bevorderd. De Gasthuiskerk is namelijk goedgekeurd voor samenzang. Ook is het weer mogelijk dat we als beide wijkgemeenten na elkaar diensten kunnen houden mits er goed geventileerd kan worden.

De beste oplossing is dat we voorlopig afzien van de wisselende aanvangstijden. Omdat er tussen de diensten reinigingsactiviteiten moeten plaatsvinden en wij een kleine groep vormen is het logisch dat wij eerst gaan en de Gewone Wijkgemeente als grote groep om 11.00 uur. Om voldoende tijd voor ventilatie en schoonmaak te hebben beginnen onze diensten voorlopig om 9.15 uur. In dit stadium hebben wij ervoor gekozen om in september en oktober tweemaal dienst te houden en in november met vijf zondagen drie of vier keer. Hierbij speelt ook een rol dat enkele gastvoorgangers alleen maar in een dienst van 11.00 uur kunnen voorgaan. Wij hopen van harte dat velen van u de weg naar onze diensten weer zullen vinden.

Voortgang YouTube – Hoe de uitzendingen van de Ekklesia in Breda voortgaan is nog niet helemaal duidelijk. De Ekklesia start immers zelf ook haar diensten weer op per september. Maar er is inmiddels wel een rijk archief opgebouwd dat beschikbaar blijft, ook voor ons.

In memoriam Maatje Bergmans – van der Wielen

Nadat haar leefwereld de laatste jaren kleiner en kleiner werd, is Maatje op woensdag 22 juli jl. overleden. Lange tijd woonde ze samen met haar man Hans aan de Jannewekken, maar een paar jaar geleden werd ze vanwege Parkinson opgenomen in de ‘Cornelia’. Maatje was een zorgzame vrouw die aandacht had voor het wel en wee van veel mensen. Haar betrokkenheid bij hoe het met anderen ging was groot en ze leefde sterk mee bij het leed dat mensen overkwam. Familie speelde een belangrijke rol in haar leven. Zo zorgde ze jarenlang voor haar moeder. Toen de ziekte Parkinson zich bij haar openbaarde groeide de angst dat er een dag zou komen dat ze niet meer thuis kon wonen. De verhuizing naar de ‘Cornelia’ was dan ook een hele overgang voor haar. Toch lukte het haar om een weg te vinden. Hoewel haar gezondheid steeds minder werd, bleef ze geestelijk zeer vitaal. Ze genoot volop van de activiteiten die werden aangeboden. Ze deed aan zo veel dingen mee dat ze wel eens zei: ’Ik ben in mijn leven nog nooit zo veel op stap geweest als hier’. Elke dag kwam er bezoek en de zorg die ze nodig had ontving ze van liefdevolle mensen die alles in het werk stelden haar leven zo aangenaam mogelijk te maken.
Haar leven is voorbij, maar wie zij was en wat zij voor mensen betekende zal in herinnering blijven en liefdevol worden bewaard.

Franck Ploum

Koninklijke onderscheiding

Verrassingen: Zoals reeds enkele maanden bekend heeft onze scriba Ben Hoexum een koninklijke onderscheiding ontvangen, o.a. voor het vele werk dat hij doet voor onze Vrijzinnige Gemeente. Door de coronamaatregelen werd Ben niet zoals gebruikelijk voor zijn onderscheiding naar het gemeentehuis gelokt, maar werd het lintje telefonisch toegekend. Inmiddels heeft Ben op 2 juli jl. toch een bezoekje van burgemeester Jack van der Hoek gehad en zijn onderscheiding ontvangen. Wij feliciteren hem en zijn vrouw Margriet als kerkelijke gemeente nogmaals met deze bijzondere gebeurtenis.
In de lange periode van coronamaatregelen, waarin geen bijeenkomsten van onze Vrijzinnige gemeente in de Gasthuiskerk zijn geweest, heeft de kerkenraad op suggestie van Corrie Goudswaard een attentie bezorgd bij ons vaste groepje zondagse kerkgangers als teken van saamhorigheid en aandacht. De kerkenraad heeft moeilijke besluiten moeten nemen inzake de kerkgang, zoals u reeds per mail en in GastVrij hebt kunnen vernemen.  We hopen op betere tijden en houden u op de hoogte.

                                                                       Dirk Groenendijk

Juli en augustus

Zierikzee, 3 juli – In de laatste GastVrij zijn de YouTube-opnames van Franck Ploum vermeld tot en met 28 juni.
Zondag 5 juli is er weer een online themaprogramma vanaf 10.30 uur.
Daarna zal er ook elke zondag iets zijn; over de inhoud en opzet is Franck nog in bespreking.

Zoals aangekondigd zal de kerkenraad in augustus bekijken of een herstart van onze diensten mogelijk is. Op 19 augustus zullen we hierover een besluit nemen.
Wij hopen erop dat in de pijn van het gemis van het samenkomen de teksten en muziek van de YouTube-opnames ons goede ‘zondagmomenten’ in deze beide zomermaanden brengen.
En natuurlijk hopen wij allen dat wij elkaar daarna weer in onze Gasthuiskerk kunnen zien.

Voor iedereen deze zomer, die zo anders begonnen is als nooit eerder in ons leven, thuis en buiten een goede tijd gewenst!

Met vriendelijke groet,
Ben Hoexum, scriba

Herstart uitgesteld

Zierikzee, 19 mei – Eind vorige week hebben we uitgebreide richtlijnen ontvangen voor het houden van diensten. De kerkenraad heeft zich gerealiseerd dat met aanpassing van allerlei gebruiken een dienst op zich wel te verwezenlijken is, maar dat vooral de maatregelen, die gericht zijn op veiligheid, hygiëne en schoonmaak, veel van een ieder zullen vragen. Wij hebben daarbij ook gekeken naar de samenstelling en leeftijdsopbouw van onze kerkgangers. Wij vinden het beter vinden de ontwikkelingen rondom het virus af te wachten. In de loop van augustus willen wij alles opnieuw bekijken. Dat betekent dus dat de op 11 mei aangekondigde herstart van diensten op 28 juni niet doorgaat.
In GastVrij volgt een nadere toelichting.

Met vriendelijke groet,
Ben Hoexum, scriba

Nieuwe Website

Zierikzee, mei 2020 – Beste bezoekers van deze site, we heten u van harte welkom op onze geheel vernieuwde website. Misschien keek u al eerder en dacht u stilletjes: wel wat gedateerd, niet zo toegankelijk en niet zo’n mooie achtergrond. Nu is er een duidelijke en vlot leesbare indeling. Met de oude website hadden we al geoefend om meer informatie te plaatsen en om 2-wekelijks voor een update te kiezen in plaats van één keer per kwartaal zoals voorheen.
De nieuwe website heeft een eigen domein: www.vrijzinnigegemeentezierikzee.nl
Plaats dit domein in de favorieten van uw browser, dan vindt u hem gemakkelijk terug.
Als u de oude website aanklikt, wordt u voorlopig nog omgeleid naar de nieuwe site.
Wij zijn wel een beetje trots dat we als kleine vergrijsde gemeente ons nu op deze wijze kunnen presenteren.
Wij hopen dat een goed toegankelijke website synoniem staat voor een goed toegankelijke gemeente.

Namens de kerkenraad, Ben Hoexum

Ons gemeenteleven

Beste gemeenteleden,

Het Coronavirus raakt ons allen. Persoonlijk, de hele samenleving, wereldwijd trekt het diepe sporen. Onze gemeente is een kleine samenleving en ervaart nu ook de consequenties.
De kerkenraad heeft de laatste dagen via e-mailoverleg ‘vergaderd’ en heeft een aantal besluiten genomen.
In dit bericht informeren wij u over de gevolgen voor het geheel van ons gemeenteleven en over de keuzes die we gemaakt hebben.

Vervallen van diensten/vieringen. In aansluiting op de vervallen diensten vanaf 15 maart jl. hebben wij ons gerealiseerd dat we door de maatregelen van de regering van jl. maandag voor een langere periode dan deze 3 zondagen in maart een beslissing moeten nemen. Wij hebben besloten tot en met mei geen diensten te houden. In deze periode zijn wij in de gelegenheid te luisteren en kijken naar een alternatieve invulling van onze diensten door onze voorganger Franck Ploum. De Ekklesia Breda, waar Franck dus ook voorganger is, maakt YouTube-opnames. Die van 15 en 22 maart zijn eerder al doorgezonden. Tot 1 juni zal er elke zondag en filmpje komen. De ene week wat professioneler en uitgebreider en de andere week een videoboodschap. Elke zondag om 10.30 uur staat het op het YouTube-Kanaal. Er komen ook ‘uitzendingen’ voor Witte Donderdag – Goede vrijdag – Paaszaterdag en Paaszondag. Hoe de Ekklesia dit gaat invullen is nog in beraad.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een button op hun website die er direct naar linkt. Het is niet zeker of die er a.s. zondag al op staat, maar vanaf dan kan het ook via www.ekklesiabreda.nl

Trouwens, via enkele muisklikken kan het nu ook al via www.ekklesiabreda.nl

Bezoekwerk/pastoraat. Franck kan niet doorgaan met zijn twee bezoekdagen per maand. De andere drie leden van de bezoekgroep zijn ook gestopt met hun bezoekwerk. Binnen de bezoekgroep zullen afspraken worden gemaakt over het bellen met gemeenteleden die op de bezoeklijst staan.

Bloemen/verjaardagen. Rond de dag van een 75ste verjaardag of van 80 en ouder komt er altijd een boeketje bloemen. Met dit fleurige gebaar zouden we graag door willen gaan. De bloemiste kan ook rechtstreeks bezorgen.

Collectes voor de diaconie. Het is jammer als de doelgroepen deze inkomsten missen. Wij willen graag onze doelen voor 2020 halen en zullen – wanneer wij hopelijk vanaf juni weer samen kunnen komen – voor de twee niet gehouden collecten een inhaalslag maken.

Tot slot. Het is een paradox. Juist in een tijd van behoefte aan verbondenheid gaan wij tijdelijk ‘uit elkaar’. Toch is dit niet helemaal waar. Telefonisch en digitaal kan ook verbondenheid worden ervaren en in gedachten kunnen wij samen zijn als wij op zondagochtend thuis kijken en luisteren naar de YouTube-opnames van Franck.

Met vriendelijke groet, sterkte voor iedereen in deze bijzondere tijd,

Ben Hoexum, scriba