Zondag 19 maart 2023

Zondag 19 maart 2023
09.30 uur: dr. Chris Vonck, Brasschaat
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Onderhoudsfonds

Onze oudste gastvoorganger komt al decennialang trouw 1 à 2 keer per jaar naar Zierikzee. Het thema van de overdenking is ‘Luister’. Chris Vonck leidt dit als volgt in: “De Vlaamse hoogleraar en psychiater Dirk de Wachteris zwaar ziek, kanker. Dit staat niet alleen te lezen in GastVrij van deze lente, maar ook in tal van andere periodieken, zowel sacraal en profaan. Niemand ontkomt aan ziekten. Niemand ontkomt aan de dood. Verschillende gekende collega’s van mij stierven in 2022 aan kanker: onder meer één van 67 jaar en een dag later één van 58 jaar. En daar sta ik dan. Ik mag enkele dagen na de dienst van zondag 83 kaarsjes uitblazen. Het is vreemd en toch is het gewoonweg vanzelfsprekend! Op het rouwprentje van college Caroline Pauwels staat ‘Volgens Einstein zijn er 2 manieren om je leven te leiden: doen alsof niets een wonder is of doen alsof alles een wonder is’.  Ik (Caroline) kies voor het tweede. Waarom zegt Jezus ‘Ik ben het licht der wereld?’ Volgens het evangelie maakt hij dit duidelijk met onder meer de woorden: zit (rustig) neer en luister. De mens leeft niet van brood alleen. Hierover meer op zondag laetare”.

Zondag 5 maart 2023

Zondag 5 maart 2023
09.30 uur ds. Wim Jansen, Veere
Collecten: 1ste Diaconie 2de Kerkrentmeesters

Vooruitblik 5 maart: Het thema is “Brief aan Youp”. Ds. Wim Jansen schrijft: “…mag je god in een woedend gebed helemaal verrot schelden omdat ie een kansloos stukje wereld moedwillig tot puin heeft laten schudden? Ik zou het begrijpen als je als goedgelovige dit weekend vloekend je gebedshuis verlaat. Met opgeheven middelvinger naar de dienstdoende prediker…’ 

Aldus Youp van ’t Hek in zijn NRC-column van 11 februari. Oei! Dat komt aan… Dienstdoende prediker, dat ben ik zelf… In de dienst van 5 maart ga ik als uw dienstdoende prediker in op de woede van Van ’t Hek – die denk ik veler woede is – middels een ‘brief aan Youp’. Dat is meteen ook het thema. Moeten we ons aangesproken voelen als ‘goedgelovigen’? Is deze god dezelfde god als die wij ons voorstellen? Ik wil niet met gemakkelijke antwoorden wegkomen. Een belangrijk zinnetje: ‘Zoals zo vaak deel ik je woede, Youp, laat dat duidelijk zijn. Ik sta aan jouw kant. Ik wil alleen niet in jouw perspectief blijven steken’.”

Zondag 12 februari 2023

In de dienst van 12 februari namen we afscheid van Noud Punt, die 10 jaar lang
een zeer gewaardeerd lid van de kerkenraad was. Als dank bood ondergetekende hem namens onze gemeente een boekenbon aan.
Daarna werd Marcel Schiettekatte door Franck als zijn opvolger bevestigd. We zijn zeer verheugd dat Marcel de taak van ouderling-kerkvoogd op zich wil nemen en heten hem dan ook van harte welkom in de kerkenraad.
Na koffie en thee in het kerkcentrum was het woord aan ons gemeentelid Gerard Gerritse, die aan de hand van een aantal zeer duidelijke overzichten een interessante uitleg gaf over de klimaatcrisis en de daarbij te verwachten ontwikkelingen voor de nabije toekomst.

Zondag 19 februari 2023

Zondag 19 februari 2023
9.30 uur: mevrouw Marianne Zandbergen, Middelburg
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentegids GastVrij

Zondag 19 februari zal Marianne Zandbergen onze gastvoorganger zijn en zij blikt vooruit:
Thema: Luctor et Emergo
Het is 70 jaar geleden dat de watersnoodramp huishield in Zeeland, Zuid- Holland en West-Brabant.
De klok kunnen we niet terugzetten.
Wel kunnen we leren van het verleden, zeker nu de ene na de andere crisis ons overkomt.
Ook kunnen we zelf iets doen, nl. leren varen op ons eigen kompas.
Als gereedschap kunnen we ANNA meenemen.
….en OMA kunnen we beter thuislaten.
Dan staan we sterker en kunnen we met Gods hulp een en ander weer te boven te komen.

Zondag 12 maart 2023

Zondag 12 maart 2023
11.00 uur de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Gemeentewerkfonds

Vooruitblik 12 maart: Bijbels gesproken is de woestijn een grimmig oord van beproeving. Een leerschool voor het geweten. Mensen moeten gaan tot het uiterste om, bij gebrek aan alles, water en brood, het vol te houden met elkaar en de solidariteit hoog te houden. Jezus gaat na zijn doop de woestijn in. We worden getuigen van een louteringsproces waarin hij innerlijk alle levenskeuzes voorbij ziet komen en elke stem hem probeert te overtuigen van de gegeven optie. Het is het innerlijke gevecht dat ieder mens met enige regelmaat uitvecht met zichzelf. We lezen Lukas 4.
We breken en delen brood en wijn.

Zondag 26 februari 2023

Zondag 26 februari 2023
11.00 uur: Da. Dinie Eerland
Collecten: 1ste Kerkrentmeesters 2de Bloemenfonds

Op zondag 26 februari gaat da. Dinie Eerland bij ons voor in de dienst die om 11.00 uur begint.
Echtgenoot Pieter zal daarbij zijn muzikale steentje bijdragen op het orgel.
Na deze dienst is er weer een informeel samenzijn in het kerkcentrum met koffie of thee. Welkom!

Zondag 22 januari 2023

Zondag 22 januari 2023
9.30 uur: De heer Franck Ploum
Collecten:  1ste College van kerkrentmeesters 2e Verjaardagsfonds

Vooruitblik 22 januari 2023  
Franck schrijft: “De zee van Galilea” Matteüs 4, 25-5,12
In de evangelieverhalen speelt Galilea een belangrijke rol. Galilea is een gebied dat zwaar is getroffen tijdens De Grote Joodse Oorlog (jaar 67-70). Het aantal slachtoffers in dat gebied is immens en het lijden groot. “Het meer van Galilea kleurde rood van het bloed”,  schrijft de joods-romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus. Die bloedbaden werden door de Romeinen “Goed nieuws-Evangelie” genoemd. De evangelisten laten precies daar een ander Evangelie klinken: het begin van Jezus’ optreden en het ontstaan van een kleine messiaanse beweging die van het verleden geleerd heeft dat geweld tegen de Romeinen niet werkt. Zij gaan de weg van innerlijke vrijheid en geweldloos verzet. Zij sluiten daarbij aan bij de humane stroming in het Jodendom, die de Thora leest als een ethisch appel. Te beginnen bij, zoals Markus en Matteüs zeggen “de zee van Galilea”.

Koffiedrinken. Voorafgaand aan de viering vanaf 9.00 uur en na de viering van 29 januari 11.00 uur is iedereen welkom op de koffie en thee.

Zondag 18 december 2022

Zondag 18 december
09.30 uur mw. Lieke Bosveld, Zierikzee
Collecten: 1ste Eindejaars collecte 2de College van Kerkrentmeesters

Vooruitblik voor 18 december:
Lieke schrijft: Het thema van deze 4e adventszondag is: Verwachting.
Is het mogelijk om in deze tijd verwachting te voelen, vreugdevolle verwachting van het naderend kerstfeest, de geboorte van Jezus?

Of zitten onze persoonlijke omstandigheden, de onrust in de wereld en de onheilsvoorspellers betreffende het klimaat ons zo dwars dat we moeite hebben het (advents-)licht in ons brandend te houden?
Wat betekent verwachting voor ons in deze maand, in deze tijd?

Op deze zondag wordt ook de Eindejaarscollecte gehouden. De kerkrentmeesters hebben helaas te kampen met een verlies, maar hebben dermate vertrouwen in ons, gemeenteleden, dat men hoopt “het gat” gedeeltelijk te kunnen dichten.
Van harte aanbevolen dus!

Zondag 25 december 2022

Zondag 25 december
09.30 uur: de heer Franck Ploum
Collecten: 1ste Kerstcollecte Diaconie, 2e Kerkrentmeesters

Vooruitblik 25 december: Kerstmis – Woord en daad
Na de “nacht der nachten” vieren we op deze ochtend kerstmis. Hoe voorkomen
we dat dit feest niet blijft hangen in de sfeer van een kerststal, lichtjes en een tafel met eten? Na de nachtelijke idylle van Lukas horen we Johannes uitpakken met een lichthymne op de pasgeborene. Nou ja, het is eigenlijk het voorwoord van zijn evangelie en zoals iedereen weet, een voorwoord schrijf je meestal als je verhaal klaar is. Twee kernwoorden die van belang zijn om het verhaal verder te brengen dan kerstnacht zijn “woord” en “daad”. In het Hebreeuws is dat één woord: “Dabar”! Ze horen dus onlosmakelijk bij elkaar.
Deze kerstmorgen mogen we ons laven aan de sfeer van kerst en aan mooie muziek, maar we zetten ook al de eerste stap om “woord” ook “vlees” (daad) te laten worden.

U bent allen voor de dienst welkom vanaf 9.00 uur voor koffie of thee. Vanaf 9.20 uur zingen we enkele kerstliederen. En we zijn verheugd het Ensemble Kwartezz weer te mogen ontvangen, die enkele mooie stukken zullen spelen.